Including the Stranger
Phụ đề: Foreigners in the Former Prophets
Tác giả: David G. Firth
Ký hiệu tác giả: FI-D
DDC: 224 - Các sách Giáo huấn
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 50
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012933
Nhà xuất bản: Apollos
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 23
Số trang: 218
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
  Serial preface ix
  Author's preface xi
  Abbreviations xiii
1 Concerning foreigners and the Former Prophets 1
  Being a foreigner and reading the Bible 1
  Why the Former Prophets? 4
  Toward an ethical and theological reading of the Former Prophets 7
2 The book of Joshua: the identity of the people of the God 13
  Initial observations: the genre and language of Joshua 13
  Rahad and the initial entry into the land (Joshua. 1-6) 18
  Achan (Josh. 7:1- 8:29) 24
  The alter on Mount Ebal and the Gibeonites(Josh. 8:30- 12:24) 27
  Caleb, the surviving Canaanites and the cities of refuge (Josh. 13-21) 33
  The alter on the Jordan (Josh. 22) 42
  The threat of all and an invitation to all (Josh. 23-24) 46
  Conclusions: Joshua as the formation of the people of God 51
3 The book of Judges: the people through whom Yahweh works 53
  Initial orientation 53
  After Joshua: Judges 1:1- 3:6 57
  The stories of the judges 3:7-16:31 66
  When there was no king: Judges 17-21 86
  Conclusions on Judges: the people through whom Yahweh works 91
4 The books of Samuel: foreigners as the means of assessing Israel 93
  Initial Orientation 93
  Samuel: 1 Samuel 1-12 96
   Samuel: 1 Samuel 13-15 101
  Saul and David, Ish-bosheth and David: 1 Samuel 16:1- 2 Samuel 5:16 104
  David as king: 2 Samuel 5:17-24:25 117
  Conclusions: Samuel and understanding the people of God 132
5 The book of King: foreigners beyond the borders of Israel 135
  Initial orientation 135
  Solomon: 1 Kings 1-11 138
  Two kingdoms: 1 Kings 12- 2 King 13 146
  The fall of the kingdoms: 2 Kings 14-25 163
  Conclusions: kings and foreigners beyond the bonders of Israel 172
6 Foreigners and the people of God 173
  Initial orientation: key themes from the Former Prophets 173
  Echoes in the Old Testament 178
  Echoes in the New Testament 181
  Pointers for an ethic towards foreigners 183
  Bibliography 187
  Index of authors 205
  Index of Scripture references 209
  Index of ancient sources 218