Nền văn chương khôn ngoan
Phụ đề: Các sách Châm ngôn - Gióp - Giảng viên - Huấn ca - Khôn ngoan
Tác giả: Fx. Vũ Phan Long, OFM
Ký hiệu tác giả: VU-L
DDC: 224 - Các sách Giáo huấn
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006781
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 420
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006782
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 420
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007450
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 420
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007451
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 420
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007554
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 420
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương 1: NỀN VĂN CHƯƠNG KHÔN NGOAN 9
1. Phải chăng đây là một khối sách không ngoan? 9
2. Tại sạo lại gọi đây là một khối các sách khôn ngoan? 12
3. Các đặc tính của nền văn chương khôn ngoan? 17
4. Các thể văn 18
5. Các chất liệu minh triết khoài khối sách khôn ngoan. 25
Chương 2: SÁCH CHÂM NGÔN 29
I. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT 29
1. Bối cảnh 29
2. Cấu trúc 30
3. Vai trò của vua Salomôn 31
4. Từ việc tạo ra một châm ngôn đến chỗ hình thành một tuyển tập 34
5. Một ví dụ: Cn 10, 28 -- 11, 7 37
6. Các đề tài được đề cập đến. 40
II. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NỀN MINH TRIẾT NGOẠI QUỐC 46
1. Cn 22, 17 -- 23, 14 và Amenêmôpê 46
2. Lời cầu nguyện của Agua (Cn 30, 7 - 9) 50
3. Những lời mẹ dạy Lơmuên (Cn 31, 1 -9) 54
4. Kết luận 57
III. MỞ ĐẦU (Cn 1 --- 9) 58
1. Các đặc điểm của mở đầu. 58
2. Diễn tử của đức khôn ngoan ở Cn 8. 60
a) Kết cấu của bản văn 60
b) Đức khôn ngoan là ai? 65
c) Tại sao đức khôn ngoan lại biện minh như thế? 68
3. Bữa tiệc của Đức khôn ngoan (Cn 9, 1-6) 70
a) Lời mời của Đức khôn ngoan 70
b) Ý nghĩa của dụ ngôn. 72
IV. CHÂN DUNG NGƯỜI VỢ ĐẢM ĐANG (Cn 31, 10 - 31) 73
1. Các phụ nữ trong Cựu ước 73
2. Người vợ đảm đang trong Cn 31, 1-31 73
a) Ca tụng một phụ nữ 76
b) Các lý do ca tụng 78
c) Chân dung này bổ túc cho phần mở đầu (Cn 1 -- 9). V. KẾT LUẬN 80
CHƯƠNG 3: SÁCH GIÓP 81
I. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT 81
1. Gióp là ai? 81
2. Đề tài trung tâm 82
3. Sự đau khổ trong Cựu ước 83
4. Trong nền minh triết ngoại quốc 85
5. Bố cục của sách Gióp 87
6. Thể văn 92
II. LỜI MỞ ĐẦU (G, 1 -- 2) 94
1. Nhân đức của Gióp (G 1, 1 - 5) 95
2. Hội đồng của Thiên Chúa (G 1, 6 - 12) 96
3. Thử thách cho Gióp ( G 1, 13 - 22) 96
4. Hội đồng của Thiên Chúa họp lần nữa (G 2, 1 - 7a) 97
5. Thử thách mới cho Gióp (G 2, 7b - 10) 98
6. Các bạn đến thăm (G 2, 11 - 13) 99
III. ĐỘC THOẠI MỞ ĐẦU CỦA GIÓP (G 3) 100
1. Gióp nguyền rủa ngày của ông (G 3, 1- 10) 101
2. Sao tôi không chết đi lúc vừa mới chào đời? (G 3, 11, 19). 103
3. Sao lại ban ánh sáng cho kẻ khốn cùng? (G 3, 20 - 26). 104
IV. ÊLIPHÁT LÊN TIỂNG (G 4 -- 5) VÀ GIÓP TRẢ LÀOI (G 6 -- 7). 104
1. Diễn từ của Êliphát 105
2. Lời đáp của Gióp 106
a. G 6, 2-7.8-13 106
b. G 6, 14 - 20. 21 - 30 107
c. G 7, 1 - 6. 7 - 21 108
V. HAI DIỄN TỪ KHÁC GIÓP THƯA VỚI THIÊN CHÚA (G 10, 13 - 20; 14, 13 - 22). 110
1. Ngài luôn có hậu ý (G 10, 13) 110
a. G 10, 3-7 111
b. G 10, 8-14 111
c. G 10, 15-17 112
d. G 10, 18-22 112
2. "Giả như Ngài dấu con trong âm phủ" (G13, 14) 113
a. G 12, 2--13, 19. 113
b. G 13, 20 -- 14, 22. 114
VI. NIỀM HY VỌNG TÁI HIỆN (G 16, 18-22; 17, 3; 19, 25-27. 116
1. Nhân chứng của tôi (G16, 19). 116
2. Ngài bảo đảm cho con (G 17, 3) 118
3. Tôi sẽ được nhìn ngắm Người (G 19, 26) 119
VII. SỰ KHÔNG NGOAN ĐANG CƯ NGỤ Ở ĐÂU? (G 28) 122
1. Các kỳ công về kỹ thuật: một thất bại (G 28, 1-12) 124
2. Người ta không mua được sự không ngoan (G 28, 13 - 20) 125
3. Một mình Thiên Chúa biết sự khôn ngoan và mạc khải ra cho loài người (G 28, 21-28) 125
VIII. LỜI BIỆN HỘ KẾT THÚC CỦA GIÓP (29 -- 31) 126
1. Hạnh phúc ngày trước (G 29) 127
2. Tình trạng khốn cùng hiện nay (G 30) 127
3. Gióp thề rằng ông vô tội (G 31) 129
IX. ĐỨC CHÚA TRẢ LỜI (G 38, 1 -- 42, 6). 132
1. Diễn từ đầu tiên của Đức Chúa (G 38, 1 -- 40, 2) 132
2. Câu trả lời đầu tiên của Gióp (G 40, 4-5) 135
3. Diễn từ thứ hai của Đức Chúa (G 40, 6 -- 41, 26) 135
4. Câu trản lời cuối cùng của Gióp (G 42, 1-6) 136
X. KẾT (G 42, 7 - 17) 139
1. Giao hòa với các bạn (G 42, 7-9) 139
2. Đức Chúa tái phục hồi cho Gióp (G 42, 10 - 17). 140
XI. KẾT LUẬN 141
1. Một bản văn khôn ngoan 141
2. Đối với chúng ta hôm nay 143
3. Trong ánh sáng Đức Kitô. 147
CHƯƠNG 4: SÁCH GIẢNG VIÊN 151
I. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT 152
1. Tác giả 152
2. Môi trường và thời gian sáng tác 153
3. Việc soạn thảo và tính thống nhất của tác phẩm 155
4. Cấu trúc 157
5. Thể văn và giọng văn 157
6. Thần học của tác phẩm 160
...