Lớn lên trong Chúa Thánh Thần
Phụ đề: Phần học viên
Tác giả: Toà Giám Mục Xuân Lộc
Ký hiệu tác giả: TOA
DDC: 268.432 - Giáo dục trẻ em
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008383
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 18
Số trang: 112
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008384
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 18
Số trang: 112
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008387
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 18
Số trang: 112
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008388
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 18
Số trang: 112
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Bài mở đầu: Em lớn khôn 7
PHẦN THỨ NHẤT: TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN  
Bài 1: Thiên Chúa sáng tạo và quan phòng 10
Bài 2: Thiên Chúa tạo dựng con người 12
Bài 3: Sự sã ngã 14
Bài 4: Con Thiên Chúa làm người 16
Bài 5: Cuộc sống trần thế của Chúa Giêsu 18
Bài 6: Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu 21
Bài 7: Chúa Giêsu sống lại và lên trời 23
Bài 8: Chúa Giêsu sẽ đến phán xét 26
Bài 9: Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần 28
Bài 10: Ơn và hoa trái của Chúa Thánh Thần 30
Bài 11: Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần 32
Bài 12: Hội thánh trong kế hoạch của Thiên Chúa 34
Bài 13: Hội thánh duy nhất, thánh thiện, Công giáo và tông truyền 36
Bài 14: Tổ chức Hội thánh 39
Bài 15: Tôi tin các Thánh thông công 42
Bài 16: Đức Maria: Mẹ Đức Kitô, Mẹ Hội thánh 45
Bài 17: Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại 47
PHẦN THỨ HAI: ĐỜI SỐNG TRONG ĐỨC KITÔ  
Bài 18: Tự do của con người 51
Bài 19: Nhân đức 53
Bài 20: Tội lỗi 56
Bài 21: Ân sủng và công chính hóa 58
Bài 22: Điều răn thứ nhất: Thờ phượng và kính mến Thiên Chúa 60
Bài 23: Điều răn thứ hai: Tôn kính danh Thiên Chúa 62
Bài 24: Điều răn thứ ba: Thánh hóa ngày của Đức Chúa 64
Bài 25: Điều răn thứ bốn: Thảo kính cha mẹ 66
Bài 26: Điều răn thứ năm: Tôn trọng sự sống 69 
Bài 27: Điều răn thứ sáu và thứ chín: Sống trong sạch  71 
Bài 28: Điều răn thứ bảy: Giữ sự công bằng 73 
Bài 29: Điều răn thứ tám: Tôn trọng sự thật  76 
Bài 30: Điều răn thứ mười: Không lam của người 78 
PHẦN THỨ BA: CỬU HÀNH MẦU NHIỆM KITÔ GIÁO   
Bài 31: Phụng vụ  81 
Bài 32: Bí tích  83 
Bài 33: Bí tích Xức Dầu bệnh nhận  85 
Bài 34: Ơn gọi sống đời thánh hiến   87
Bài 35: Bí tích Truyền chức thánh 89 
Bài 36: Bí tích Hôn phối 92
Bài 37: Bí tích Thêm sức 94
Bài 38: Sống bí tích Thêm sức 96
Bài 39: Hoạt động tông đồ truyền giáo 99
Bài 40: Á bí tích 101
PHẦN THỨ TƯ: KINH NGUYỆN KITÔ GIÁO  
Bài 41: Việc cầu nguyện 104
Bài 42: Đời sống cầu nguyện 106