Tôn giáo trong văn hóa Việt Nam
Tác giả: PGS.TS Nguyễn Hồng Dương
Ký hiệu tác giả: NG-D
DDC: 306.659 7 - Văn hóa và thể chế tôn giáo Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003770
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 368
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006535
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 368
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Tôn giáo và văn hóa, mấy vấn đề lý luận 15
Phật giáo trong văn hóa và phát triển 44
Nho giáo trong văn hóa và phát triển 107
Đạo giáo trong văn hóa và phát triển 185
Công giáo trong văn hóa và phát triển 216
Đạo Tin lành với văn hóa Việt Nam 260
Vai trò của Tôn giáo nội sinh với văn hóa và phát triển ở Nam Bộ 266
Vai trò của lễ hội Tôn giáo với văn hóa Việt Nam 275
Chăm Việt Nam 299
Hiện tượng Tôn giáo mới 312
Chính sách văn hóa đối với Tôn giáo 321
Lời kết 355
Tài liệu tham khảo 359