Dân tộc, văn hóa, tôn giáo
Tác giả: Đặng Nghiêm Vạn
Ký hiệu tác giả: DA-V
DDC: 306.659 7 - Văn hóa và thể chế tôn giáo Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001957
Nhà xuất bản: Khoa Học Xã Hội
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 24
Số trang: 1043
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 7
1.Mối quan hệ giữa tộc người và cộng đồng quốc gia dân tộc trong lịch sử 9
2.Quá trình hình thành, phát triển và đặc điểm dân tộc Việt Nam đa tộc người 51
3.Bàn về tôn giáo 111
4.Bàn về tên gọi các dân tộc ở miền Bắc nước ta 159
5.Bàn về dòng họ người Việt 193
6.Văn hóa dân tộc, động lực của sự phát triển 209
7.Xung quanh việc nghiên cứu văn hóa 219
8.Bàn thêm về việc nghiên cứu văn hóa 243
9.Bàn về tính dân gian và tính bác học trong văn nghệ các tộc người Việt Nam 260
10.Bảo vệ và phát triển di sản văn hóa các tộc người thiểu số miền núi Việt Nam 276
11.Những thành tựu về khoa học - kỹ thuật cổ truyền của các cư dân miền núi Việt Nam 296
12.Vài ý kiến về vấn đề nương rẫy trong thời kỳ quá độ tiến lên CNXH 330
13.Các hình thái trồng lúa: Tư liệu dân tộc học 358
14.Sơ bộ về quá trình hình thành các nhóm dân tộc Tày-Thái ở Việt Nam. Mối quan hệ với các nhóm Nam Trung Quốc và Đông Dương 371
15.Sơ lược về sự thiên di của các ngành Thái vào Tây Bắc Việt Nam 397
16.Vài nét về tình hình giai cấp miền Đông Bảo Lạc 421
17.Người gia nô trong xã hội có chế độ thổ ty, lang đạo, phì tạo 450
18.Chiếc cột mường (lắc mương), bái vật quyền uy của chúa đất Thái 468
19.Tìm thấy gia phả dòng họ Lưu Chân Chú 484
20.Những hoạt động của Hoàng Công Chất trong thời kỳ ở Tây Bắc 505
21.Đặc điểm những hoạt động sản xuất cổ truyền của các cư dân Tây Nguyên 518
22.Bàn về lịch sử tộc người và đặc điểm kinh tế, xã hội, văn hóa cư dân Tây Nguyên 542
23. Một số vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên trên chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ 570
24.Sở hữu đất đai ở Tây Nguyên 614
25.Dân tộc Xơ Đăng 632
26.Người Ca Dong ở Trà My 705
27.Vài nét về người Ơ Đu 729
28.Mấy suy nghĩ về đàn đá 753
29.Về tục uống bằng mũi 766
30.Nhân đọc cuốn "Kinh tế thời nguyên thủy ở Việt Nam" 773
31.Huyền thoại về nạn hồng thủy và nguồn gốc các tộc người 795
32.Tàn dư văn hóa nguyên thủy liên quan đến quan hệ dòng họ, gia đình, hôn nhân người Khơ Mú (Vấn đề tô tem giáo) 850
33.Đạo thờ cúng tổ tiên 886
34.Đạo Cao Đài, một thực thể khách quan, một thế ứng xử 914
35.Về nhân vật Man Nương (Chùa Dâu) 984
36.Tín ngưỡng tôn giáo các dân tộc Tày - Nùng 991
37.Danh mục các tác phẩm và công trình khoa học 1021