Luật tín ngưỡng tôn giáo và văn hoá tín ngưỡng, tôn giáo của người Việt
Tác giả: Nguyễn Đình Gia Bảo
Ký hiệu tác giả: NG-B
DDC: 306.659 7 - Văn hóa và thể chế tôn giáo Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015990
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 28
Số trang: 398
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 3
PHẦN I:  LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO (THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 2 QUỐC HỘI KHÓA XIV)  5
1. LỆNH SỐ 12/2016/L-CTN NGÀY 01-12-2016 CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC về việc công bố Luật 5
2. LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO số 02/2016/QH14 NGÀY 18-11-2016 CỦA QUỐC HỘI 6
PHẦN II: VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO  38
3. HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGÀY 28-11-2013 CỦA QUỐC HỘI (trích Điều 24) 38
4. NGHỊ QUYẾT số 25-NQ/TW NGÀY 3-6-2013 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THÚ 7 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VỀ “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với cồng tác dân vận trong tình hình mới” 39
5. QUYẾT ĐỊNH số 445/QĐ-TTg NGÀY 27-05-2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Về ngày truyền thống ngành quản lý nhà nước về tôn giáo 47
6. QUYẾT ĐỊNH số 10/2014/QĐ-TTg NGÀY 24-01-2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Quy định hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động tại Việt Nam  48
7. CHỈ THỊ SỐ 01/2005/CT-TTg NGÀY 04-2-2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Về một số công tác đối với đạo Tin lành  52
8. CHỈ THỊ SỐ 1940/CT-TTg NGÀY 31-12-2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Về nhà, đất liên quan đến tôn giáo 55
9. THÔNG TƯ SỐ 01/2014/TT-BNV NGÀY 10-01-2014 CỦA BỘ NỘI VỤ  
Hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội Vụ 58
10. THÔNG TƯ SỐ 04/2016/TT-BNV NGÀY 10-6-2016 CỦA BỘ NỘI VỤ Hướng dẫn một số nội dung về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tôn giáo 71
11. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH số 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV NGÀY 30-5-2014 CỦA BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DƯ LỊCH - BỘ NỘI VỤ 82
Hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo   
12. CHỈ THỊ SỐ 16/CT-BVHTTDL NGÀY 03-02-2010 CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  Về việc tăng cường công tác chỉ đạo quản lý hoạt động văn hóa, tín ngưỡng tại di tích  87
PHẦN III: QUY ĐỊNH VỀ CƠ CẤU, TỔ CHỨC CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO  90
13. NGHỊ ĐỊNH số 22/2004/NĐ-CP NGÀY 12-1-2004 CỦA CHÍNH PHỦ về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo thuộc Ưỷ ban nhân dân các cấp 90
14. NGHỊ ĐỊNH số 08/NĐ-CP NGÀY 08-08-2007 CỦA CHÍNH PHỦ về việc chuyển Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ vào Bộ Nội Vụ 94
15. NGHỊ ĐỊNH số 24/2014/NĐ-CP NGÀY 04-04-2014 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 96
16. NGHỊ ĐỊNH số 37/2014/NĐ-CP NGÀY 05-05-2014 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc úy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  107
17. QUYẾT ĐỊNH số 06/2015/QĐ-TTg NGÀY 12-02-2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHÚ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội Vụ 116
PHẦN IV:  BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIỂU MẪU TRONG LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO  121
18. QUYẾT ĐỊNH số 868/QĐ-BNV NGÀY 17-8-2015 CỦA BỘ NỘI VỤ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ NỘI VỤ 121
19. THÔNG TƯ SỐ 01/2013/TT-BNV NGÀY 25-3-2013 CỦA BỘ NỘI VỤ Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo 310
PHẦN V: VĂN HÓA TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO CỦA NGƯỜI VIỆT 376
I. Các tôn giáo ở Việt Nam 376
II. Các tổ chức tôn giáo đã được nhà nước công nhận ở Việt Nam   379
III. Những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo bị pháp luật nghiêm cấm ở Việt Nam 380
IV. Tín ngưỡng 381
V. Văn hoá tín ngưỡng    384
VI. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Bản sắc văn hoá đặc trưng của người Việt 385
VII. Sự giống nhau và khác nhau giữa tôn giáo với tín ngưỡng, giữa tín ngưỡng với mê tín dị đoan và mối quan hệ giữa chúng 388