Mối quan hệ thời đại, dân tộc, tôn giáo
Tác giả: PGS. Bùi Thị Kim Quỳ
Ký hiệu tác giả: BU-Q
DDC: 306.659 7 - Văn hóa và thể chế tôn giáo Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015829
Nhà xuất bản: Khoa Học Xã Hội
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 24
Số trang: 327
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Thư giới thiệu của giáo sư - Nhà giáo nhân dân Trần Văn Giàu 5
PHẦN THỨ NHẤT: MỐI QUAN HỆ THỜI ĐẠI - DÂN TỘC - TÔN GIÁO 11
1. Học thuyết Mác và vấn đề tôn giáo ở thời đại chúng ta 13
2. Chủ nghĩa Tômát mới và thời đại hiện nay 27
3. Về học thuyết Tâya Đờ Sácđanh 59
4. Bàn về thực chất sự đổi mới trong học thuyết xã hội Thiên Chúa giáo trước những biến chuyển của thời đại 95
5. Suy nghĩ về vị trí của vấn đề dân tộc và vai trò người giáo dân trong khuynh hướng phát triển của Giáo hội Ki-tô qua một số chặng đường lịch sử 135
PHẦN THỨ HAI: A. TÍN NGƯỠNG VÀ ĐẠO CÔNG GIÁO Ở NÔNG THÔN NAM BỘ 143
6. Từ thực tiễn tôn giáo miền Nam, suy nghĩ về ý nghĩa việc nhận thức đúng đắn học thuyết Mác chung quang những vấn đề tôn giáo và thời đại 145
7. Đôi điều suy nghĩ về sinh hoạt tín ngưỡng ở nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long 155
8. Về tín ngưỡng tôn giáo vùng Đồng bằng sông Cửu Long 163
9. Cần khắc phục tệ mê tín 175
10. Công giáo ở Nam bộ 183
11. Xã Long Thới trên bước đường xây dựng nông thôn mới 195
B. VÀI NÉT ĐẶC THÙ CỦA ĐẠO CÔNG GIÁO Ở MIỀN NAM VIỆT NAM TRONG MỘT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN CỦA LỊCH SỬ DÂN TỘC 211
12. Về một số đặc điểm trong âm mưu lợi dụng tôn giáo của chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam Việt Nam (giai đoạn 1954-1975) 213
13. Nghĩ về một số biểu hiện "nhập thể" của người "Việt Nam công giáo" trên đường "tìm về dân tộc" 261
14. Khuynh hướng "trở về dân tộc" của người trí thức Thiên Chúa giáo thành thị miền Nam 291
15. Nghĩ về bước trưởng thành của Giáo hội Thiên Chúa giáo Việt Nam trong lòng dân tộc 317