Tài liệu hỏi - đáp pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo
Tác giả: Ban Tôn giáo Chính phủ
Ký hiệu tác giả: BAN
DDC: 306.659 7 - Văn hóa và thể chế tôn giáo Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016191
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 157
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
A. HỎI - ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ TÔN GIÁO  
Phần I: Những quy định chung về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo 2
Phần II: Quyền và trách nhiệm của tín đồ, nhà tu hành, chức sắc trong hoạt động tôn giáo 5
Phần II: Tổ chức tôn giáo 8
Phần IV: Hoạt động của tổ chức tôn giáo 23
Phần V: Quan hệ quốc tế của tổ chức tôn giáo, tín đồ, nhà tu hành, chức sắc 52
Phần VI: Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo, mặt trận tổ quốc các cấp trong công tác tôn gi 56
B. HỎI - ĐÁP VỀ ĐẤT SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH TÔN GIÁO 68
C. HỎI - ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 93
Phần I: Hỏi - đáp pháp luật về khiếu nại hành chính, giải quyết khiếu nại hành chính 93
Phần II: Hỏi - đáp pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo 121
Phần III: Hỏi - đáp pháp luật về tiếp công dân 136
Phần IV: Hỏi - đáp pháp luật về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến tôn giáo 143