Đến gặp Đức Giêsu Kitô nơi các Tin mừng
Tác giả: Lm. Vinh Sơn Mai Văn Kính
Ký hiệu Tác giả: MA-K
DDC: 226.1 - Sự hòa hợp giữa bốn Tin mừng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011023
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 263
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011039
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 263
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011040
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 263
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI NGỎ 5
TIN MỪNG MÁT-THÊU  
Phần I: Khái quát Tin Mừng Mát-thêu 11
I. Tác giả và độc giả 13
1. Tác giả  13
2. Độc giả và năm tháng viết 14
II. Đề nghị một cấu trúc 15
III. Vài tư tưởng thần học độc đáo 17
1. Đức Giê-su là Đấng Mê-si-a đích thực 17
2. Giáo hội vừa phổ quát vừa rất riêng 18
3. Tương quan giữa Nước Trời và Lề Luật 19
4. Ứng nghiệm lời Kinh Thánh 19
Phần II: Tìm hiểu một số bản văn tiêu biểu 21
I. Gia phả và thời thơ ấu (Mt 1,1-17) 21
1. Khung cảnh 21
2. Vài ý chính  23
3. Bài học  24
II. Bài giảng trên núi (5,1-12) 25
1. Bối cảnh 25
2. Vài ý chính 26
3. Bài học 28
III. Chữa lành người đầy tớ (Mt 8,5-13) 28
1. Khung cảnh 29
2. Vài ý chính 30
3. Bài học  32
IV. Ân huệ nhận biết Đức Giê-su (11,25-30) 32
1. Bối cảnh 32
2. Vài ý chính  33
3. Bài học  36
V. Đức Giê-su đi trên mặt nước (15,22-33)  36
1. Bối cảnh 36
2. Vài ý chính  36
3. Bài học  39
VI. Dụ ngôn thợ làm vườn nho (Mt 20,1-16) 39
1. Bối cảnh 39
2. Vài gợi ý 40
3. Bài học  41
VII. Đức Giê-su chết trên thập giá (27,45-56) 41
1. Bối cảnh. 41
2. Vài ý chính 42
3. Bài học  44
VIII. Đấng Phục Sinh hiện ra (28,16-20) 45
1. Bối cảnh 45
2. Vài ý chính 45
3. Bài học  47
Phần III: Hiện tại hóa Thần Học Mát-thêu  49
I. Giảng dạy gắn liền với đời sống  50
II. Thiên Chúa ở cùng chúng ta  51
TIN MỪNG MÁC-CÔ  
Phần I: Khái quát Tin Mừng Mác-cô 61
I. Tác giả Tin Mừng Mác-cô 61
1. Tác giả 61
2. Thời gian viết và cộng đoàn  62
II. Đề nghị một cấu trúc cho Tin Mừng. 62
III. Vài tư tưởng thần học Mác-cô 65
1. Tin Mừng các Phép Lạ 65
2. Thần học Thập Giá và Bí mật thiên sai 66
3. Đức Giê-su cầu nguyện 68
Phần II: Một số trình thuật tiêu biểu 69
I. Lời mở đầu (Mc 1,1) 69
1. Bối cảnh 69
2. Vài ý chính 70
3. Bài học  72
II. Phép rửa và cám dỗ (Mc 1,9-13)   
1. Bối cảnh 72
2. Vài ý chính  73
3. Bài học . 78
III. Tuyên xưng đức tin (Mc 8,27-33)  79
1. Bối cảnh. 79
2. Vài ý chính  79
3. Bài học  85
IV. Bác ái, không gây cớ vấp phạm (Mc 9,41-50) 85
1. Khung cảnh. 85
2. Vài ý chính 86
3. Bài học  87
V. Đức Giê-su chết trên Thập Giá (Mc 15,33-39) 87
1. Bối cảnh 87
2. Vài ý chính 88
3. Bài học  94
VI. Phần kết ngắn (Mc 16,1-8) 95
1. Bối cảnh 95
2. Vài ý chính 95
3. Bài học  98
Phần III: Hiện tại hóa Thần Học Mác-cô 99
I. Đấng Chịu Đóng Đinh và hiện tượng tục hóa 99
II. Đấng Phục Sinh tới Ga-li-lê trước  101
III. Căn tính người tín hữu 102
TIN MỪNG LU-CA  
Phần I: Khái quát Tin Mừng Lu-ca  107
I. Tác giả, cộng đoàn và thời gian viết 108
1. Tác giả  108
2. Độc giả và thời gian sáng tác 109
II. Đề nghị một cấu trúc 109
III. Vài tư tưởng thần học của Tin Mừng Lu-ca 110
1. Vai trò Đền thờ Giê-ru-sa-lem 110
2. Thiên Chúa tới gần con người 111
3. Thiên Chúa tới gần, tỏ lòng “bao dung”  112
4. Tác động của Chúa Thánh Thần  112
Phần II: Vài trình thuật tiêu biểu 115
I. Phần dẫn nhập (1,1-4) 115
II. Đấng Cứu Thế bước vào lịch sử (1,5–4,13)  117
1. Truyền tin cho Da-ca-ri-a (1,5-25) 117
2. Biến cố truyền tin (Lc 1,26-38) 123
3. Đức Giê-su chịu cám dỗ (4,1-13) 129
III. Sứ vụ ở Ga-li-lê (4,14–9,50) 138
1. Khởi đầu sứ mạng công khai (4,14-30) 138
2. Chữa lành người bị quỷ ám (4,31-37) 144
3. Đức Giê-su chữa người phong hủi (5,12-16) 147
4. Chúa cho con trai bà góa sống lại (7,11-17) 152
5. Người phụ nữ tội lỗi tới gần (7,36-50) 155
IV. Hành trình lên Giê-ru-sa-lem (9,51–9,27)  159
1. Người Sa-ma-ri nhân hậu (Lc 10,29-37) 159
2. Mác-ta đón tiếp Đức Giê-su (10,38-42) 165
3. Kinh lạy Cha (11,1-4) 167
4. Dấu lạ ngôn sứ Giô-na (11,29-32) 171
5. Dụ ngôn người Cha nhân hậu (Lc 15,11-32) 173
V. Thương Khó và Phục Sinh (22,1–24,53) 177
1. Bữa tiệc Thánh Thể (Lc 22,14-20) 177
2. Trên Thập Giá (23,39-46) 181
3. Gặp gỡ trên đường Em-mau (24,13-35) 184
4. Nét độc đáo nơi Thương Khó và Phục Sinh 187
Phần III: Hiện tại hóa Thần Học Lu-ca 191
I. Lời ân sủng “đảo ngược” 191
II. Lời thách thức: mặc lấy sự yếu đuối 193
III. Lời xuất hành, ‘một nửa ở phía trước’ 195
KẾT 198
TIN MỪNG GIO-AN  
Phần I: Khái quát Tin Mừng Gio-an 205
I. Tác giả, độc giả và cấu trúc 206
1. Tác giả  206
2. Cộng đoàn của Tin Mừng Gio-an 207
3. Cấu trúc 208
II. Vài điểm độc đáo của Tin Mừng thứ tư 209
1. Độc đáo về ngôn ngữ  209
2. Độc đáo về tư tưởng 210
Phần II: Một số trình thuật tiêu biểu 213
I. Ngôi Lời nhập thể (Ga 1,1-18) 213
1. Đọc và quan sát Ga 1,1-18 213
2. Vài ý chính  214
3. Bài học  219
II. Dấu lạ chữa người bại ở hồ Bết-da-tha (5,1-9) 219
1. Khung cảnh 219
2. Vài ý chính  220
3. Bài học 224
III. Dấu lạ chữa người mù (9,1-7)  224
1. Khung cảnh 224
2. Vài ý chính  224
3. Bài học  229
IV. Trình thuật Rửa Chân (13,1-12) 229
1. Khung cảnh 230
2. Vài ý chính  230
V. Biến cố về Giờ (18,1–20,29) 236
1. Lời cuối của Ngôi Lời trên thập giá (19,28-30) 237
2. Đấng Phục Sinh ban Thần Khí (20,19-23) 241
Phần III: Hiện tại hóa Thần Học Gio-an  241
I. Hướng về Ngọn Nguồn  241
II. Ở lại với Đức Ki-tô 243
III. Sống huyền nhiệm tự hạ (kênôsis)  244
LỜI KẾT 249
TÀI LIỆU THAM KHẢO 251
I. Về Thánh Kinh 251
II. Bốn Tin Mừng  252
III. Giáo huấn của Giáo hội 255
IV. Các tác phẩm khác  256