Bảng tham chiếu các bài đọc Tân ước trong thánh lễ
Tác giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 226.1 - Khái quát bốn Tin mừng
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015908
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 116
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tin mừng theo thánh Matthêô 4
Tin mừng theo thánh Marcô 21
Tin mừng theo thánh Luca 28
Tin mừng theo thánh Gioan 41
Công vụ Tông đồ 54
Thư gửi tín hữu Rôma 60
Thư thứ nhất Côrintô 65
Thư thứ hai Côrintô 71
Thư gửi tín hữu Galat 75
Thư gửi tín hữu Êphêsô 77
Thư gửi tín hữu Philipphê 82
Thư gửi tín hữu Côlêssê 85
Thư thứ nhất Thessalônica 87
Thư thứ hai Thessalônica 89
Thư thứ nhất gửi cho Timôthê 90
Thư thứ hai gửi cho Timôthê 92
Thư gửi cho Titô 93
Thư gửi cho Philêmon 94
Thư gửi tín hữu Dothai 95
Thư của thánh Giacôbê 98
Thư thứ nhất của thánh Phêrô 100
Thư thứ hai của thánh Phêrô 103
Thư thứ nhất của thánh Gioan 104
Thư thứ hai của thánh Gioan 107
Thư thứ ba của thánh Gioan 108
Thư của thánh Giuđa 109
Sách khải huyền 110