Tin mừng nhất lãm
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Thế Thuấn
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 226.1 - Khái quát bốn Tin mừng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000664
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 414
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000665
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 414
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003923
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 414
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Truyền thống Tin mừng 3
Sự kiện Nhất lãm 3
Các cách giải quyết sự kiện Nhất lãm 6
Tổ chức trình thuật của Tin mừng Nhất lãm 8
Lời rao giảng 14
Chứng gián tiếp về nội dung Kerygma 20
Nguồn gốc Truyền thống 30
Nhóm mười hai và Chúa Giêsu 32
Bài giảng trên núi 171
Hình thức tiên khởi của bài giảng 173
Từ bài giảng tiên khởi lên đến Logia tự lập 174
Các mối phúc thật 175
Thái độ của Chúa Giêsu đối vđi Lề luật 199
Về các phản đề Cánh chung 210
Kinh Lạy Cha 214
Vấn đề tiên quyết: Mục đích của ví dụ 225
Các phép lạ của Chúa Giêsu 279
Biến chuyển của truyện trong truyền khẩu 281
Chúa Giêsu là tôn sư các kẻ được thần hứng 299
Chúa Giêsu : Đấng Cứu Thế 301
Cha và Con 303
Mạc khải Cha 305
Tư cách Con của Chúa Giêsu 307
 Tiết bánh 311
Đường dẫn đến Thương khó  330
Quyền tối thượng của Phêrô  333
Về lời hứa quyền tối thượng của Phêrô  336
Công vụ Giêrusalem  362
Tiệc ly  392