Tìm hiểu Tin mừng nhất lãm
Tác giả: Fx. Vũ Phan Long, OFM
Ký hiệu tác giả: VU-L
DDC: 226.1 - Khái quát bốn Tin mừng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 9

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003507
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 192
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003508
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 192
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004910
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 192
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005568
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 192
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005569
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 192
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006092
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 201
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006323
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 201
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006324
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 201
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006369
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 201
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG I: TIN MỪNG VÀ TIN MỪNG NHẤT LÃM  
I. Từ ngữ "Tin Mừng" 5
II. Nguồn gốc văn thể Tin Mừng 7
III. Ba chặng hình thành Tin Mừng 11
1. Sứ vụ công khai hoạt động của Chúa Giêsu Nazareth (phần ba đầu tiên của thế kỷ I) 11
2. Việc rao giảng (của các Tông Đồ) về Đức Giêsu (phần ba thứ hai của thế kỷ thứ I) 12
3. Các bản văn của Tin mừng (phần ba cuối thế kỷ thứ I) 13
IV. Vấn đề nhất lãm 14
A. Sự kiện nhất lãm 14
B. Các giải pháp giả thiết có một hoặc nhiều Tin Mừng khởi nguyên 16
C. Các giải pháp cho rằng Mt là Tin Mừng đầu tiên và Lc đã sử dụng Mt 17
D. Các giải pháp dựa trên vị trí ưu tiên của Mc 18
V. Sự hiện hữu của Q 21
CHƯƠNG II: TIN MỪNG THEO THÁNH MACCO  
I. Tác giả 25
A. Chứng tá của truyền thống 25
B. Chứng tá của Tân Ước 26
C. Lượng định các chứng tá 27
II. Môi trường sáng tác và người nhận 30
III. Thời gian sáng tác 33
IV. Bố cục 33
A. Bố cục hai phần của R.E. Brow 34
B. Bố cục của J.Gnilka 35
C. Bố cục 5 phần của van Iersel 36
V. Các bản văn kết thúc Tin Mừng 47
VI. Văn chương của tác giả Mác cô 49
A. Các đặc tính văn chương 49
B. Các kỹ thuật cấu trúc 50
VII. Một vài điểm giáo lý cốt yếu 53
1. Tin Mừng 53
2. Đức Giê su Ki tô và Triều Đại Thiên Chúa 54
3. Đời môn đệ 55
KẾT LUẬN CHO TIN MỪNG MÁC-CÔ 56
CHƯƠNG III: TIN MỪNG THEO THÁNH MAT-THÊU  
I.Tác giả 59
A. Chứng tá của truyền thống 59
B. Lượng định chứng tá của truyền thống 61
II. Môi trường sáng tác và người nhận 64
III. Thời gian sáng tác 68
IV. Bố cục 69
A. Các kiểu bố cục 69
B. Dàn bài của C. H. lohr 70
V. Văn chương của tác giả Mátthêu 71
VI. Một vài điểm giáo lý cốt yếu 73
1. Mầu nhiệm Đức Giêsu 73
2. Giáo Hội học 74
3. Cánh chung học 75
VII. Trình bày chi tiết dàn bài 76
Mt 1, 1-4,16: MỞ ĐẦU TIN MỪNG 81
1. Các chương 1 và 2 81
2. Các chương 3 và 4 88
Mt 5, 1-7,29: BÀI GIẢNG TRÊN NÚI 91
1. Một vài nhận xét 91
2. So sánh với bản văn Luca 93
3. Bài giảng trên núi trong Tin Mừng Mátthêu 95
4. Cấu trúc bài giảng trên núi 98
Mt 8, 1-9,38: CÁC PHÉP LẠ VÀ ĐỜI MÔN ĐỆ 103
1. Tổng quát 103
2. Bố cục 104
CHƯƠNG 10: CÁC MÔN ĐỆ ĐƯỢC BAN QUYỀN VÀ SAI ĐI 105
CHƯƠNG 11-12: KHÚC QUANH CỦA TIN MỪNG - XUNG ĐỘT VÀ QUYẾT ĐỊNH 107
CHƯƠNG 13: CÁC DỤ NGÔN 108
1. Tổng quát 111
2. Bố cục 112
CHƯƠNG 14-17: CỘNG ĐOÀN MỚI GIỮA XUNG ĐỘT 113
CHƯƠNG 18: SỐNG CHUNG 115
1. Tổng quát 115
2. Bố cục 116
CHƯƠNG 19-22: NHỮNG GIÁO HUẤN CUỐI CÙNG 117
1. Bố cục tổng quát 117
2. phân đoạn 1 (19,1-20,34) 118
3. phân đoạn 2 (21,1-22,64) 119
Mt 23,1-25,46: DIỄN TỪ VÀ PHÁN XÉT 119
1. Tổng quát 119
2. Bố cục 123
Mt 26,1-28,28: CUỘC KHỔ NẠN VÀ PHỤC SINH CỦA ĐỨC GIÊSU 124
1. Tổng quát 124
2. Bố cục 127
3. Tương quan giữa phân đoạn 23-25 và 26-28 130
KẾT LUẬN CHO TIN MỪNG MÁTTHÊU 133
I. Tác giả 136
A. Chứng tá của truyền thống 136
B. Chứng tá của Tân Ước 137
C. Lượng định các chứng tá 140
II. Môi trường sáng tác và người nhận 142
III. Mục đích của tác phẩm 145
IV. Thời gian sáng tác 147
V. Bố cục 148
VI. Văn chương của tác giả Luca 149
A. Tên sách 149
B. Kỹ thuật cấu trúc 150
C. Cách hành văn 152
VII. Một vài điểm giáo lý cốt yếu 155
1. Ơn cứu độ dành cho mọi người 155
2. Dung mạo của Đức Giêsu 158
3. Lòng từ bi thương xót và tha thứ 159
4. Niềm vui 160
5. Cuộc hành trình 160
6. Chúa Thánh Thần và Cầu Nguyện 161
VIII. Trình bày chi tiết và dàn bài 161
CHƯƠNG 1-2: MỞ ĐẦU 161
KẾT LUẬN VỀ CHƯƠNG 1-2 165
Lc 3,1-9,50 167