Bốn quyển sách Phúc âm
Tác giả: Cha Chính An
Ký hiệu tác giả: CH-A
DDC: 226.1 - Khái quát bốn Tin mừng
Ngôn ngữ: Song ngữ
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005637
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 24
Số trang: 414
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005638
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 24
Số trang: 414
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005639
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 24
Số trang: 414
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005640
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 24
Số trang: 414
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007192
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 24
Số trang: 414
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích