Lược sử linh đạo Kitô giáo
Tác giả: Lm. Gs Đoàn Thiệu. OP
Ký hiệu tác giả: DO-T
DDC: 248.1 - Linh đạo Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015141
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 240
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Cùng độc giả 3
Dẫn nhập 5
PHẦN I: ĐẠO LÝ CƠ BẢN VỀ ĐỜI SỐNG TÂM LINH THEO TÂN ƯỚC 9
I. Đạo lý về đời sống tâm linh theo Tin mừng 9
A. Các Tin mừng Nhất lãm 9
B. Tin mừng theo thánh Gioan 20
II. Đạol ý về đời sống tâm linh theo các thư của thánh Phaolô 28
PHẦN II: LINH ĐẠO THỜI CÁC TÔNG PHỤ VÀ GIÁO PHỤ 52
I. Thời các Tông phụ 82
Sách Đi-đa-kê 53
Thánh I-nha-xi-ô Antiokia 54
Thánh Pô-li-ca-pô 57
I. Thời các Giáo phụ 60
A. Đan tu Đông phương 60
Thánh Antôn nước Ai cập 61
Thánh Ephrem Sirio 62
Thánh Ba-si-li-ô cả 64
Toát yếu học thuyết tâm linh của phong trào đan tu Đông Phương 67
B. Đan tu ở Tây phương 70
Thánh Âu-tinh 71
Thánh Biển Đức 81
PHẦN III: LINH ĐẠO THỜI TRUNG CỔ 86
I. Linh đạo Đa minh 87
Thánh Đa minh 92
Thánh Tôma aquinô 95
Thánh nữ Ca-ta-ri-na Siena 104
Á thánh Ăng-giê-li-cô 112
II. Linh đạo Phan sinh 115
Thánh Phan sinh Át-xi-di 115
Thánh An-tôn Padua 129
Thánh Bonaventuna 130
PHẦN IV: LINH ĐẠO THỜI CẬN ĐẠI 136
I. Trường phái Cát-minh 137
Thánh Tê-rê-xa Avila 139
Thánh Gioan Thánh Giá 147
Thánh Tê-rê-xa Hài đồng Giêsu 155
II. Trường phái I-nha-xi-ô 171
Thánh I-nha-xi-ô Lôgiôla 172
Thánh An-phong Rô-đơ-ri-ghê 174
Cha Lu-i Lan-lơ-măng 176
III. Trường phái Sa-lê-giêng 179
Thánh Phanxicô Salê 179
Thánh nữ Gioan na Phanxica- Xăng tan 186
Thánh Gioan Bosco 187
IV. Linh đạo Pháp quốc 188
Hồng y Bérulle 188
Cha Jean Jacques Olier 193
Thánh Vinh sơn Phaolô 195
Thánh Gioan Lasan 198
V. Một số tác giả độc lập 199
Thánh Anphong Ligori 199
PHẦN V: LINH ĐẠO THỜI HIỆN ĐẠI 202
I. Trường phái Biển Đức 202
Dom Columba Marmion 203
II. Trường phái Đa minh 206
Cha Juan Gonzalez Arintero 207
Cha Reginald Garrigou Lagrange 211
III. Trường phái Cát-minh 214
Á thánh Elisabeth Chúa Ba Ngôi 214
IV. Trường phái I-nha-xi-ô 219
Cha Joseph de Guibert 220
V. Một số tác giả đọc lập 221
Bà Elisbeth Leseur 222
Cha Charles de Foucauld 222
Ông Jesques Maritain 222
PHỤ TRƯƠNG: NHỮNG LẠC GIÁO VÀ LỆCH LẠC VỀ THẦN BÍ HỌC 230
Các thuyết dựa vào nguyên lý ngoài Kitô giáo 230
Các lạc thuyết của thời Kitô giáo tiên khởi 231
Anh em có tự do tinh thần, tu sĩ Bê-ganh, Tiểu đệ 232
Phái thiên cảm hay Quang chiếu 233
Thuyết Giăng-sê-nit-mô 233
Thuyết Vô vi 234
Thuyết bán vô vi của người Pháp 235
Những sai lầm khác về Thần bí 237
MỤC LỤC 238