Lịch sử linh đạo Công giáo
Nguyên tác: Christian Spirituality in the Catholic tradition
Tác giả: Jordan Aumann, OP
Ký hiệu tác giả: AU-J
Dịch giả: Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS
DDC: 248.1 - Linh đạo Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004870
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 530
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007883
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 530
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008792
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 530
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương I. Kinh Thánh và đời sống thiêng liêng 7
Cựu ước 12
Tân Ước 23
Chương II. Linh đạo của Giáo hội sơ khai 40
Các giáo phụ thời Tông đồ 41
Đời sống Ki-tô giáo 46
Ngộ đạo Ki-tô giáo 59
Chương III. Phong trào đan tu ở Đông Phương 67
Các trinh nữ và các nhà khổ hạnh Ki-tô giáo 68
Đời sống ẩn tu và viện tu 72
Các giáo phụ Cappadoce 83
Evagrius, Dionysius ngụy danh và Maximus 93
Chương IV. Phong trào đan tu ở Tây Phương 106
Nguồn gốc của phong trào đan tu Tây Phương 107
Gioan Cassian 110
Thánh Augustino 114
Thánh Biển Đức 128
Phong trào đan tu ở Ai Len 135
Thánh Gregorio cả 138
Chương V. Linh đạo Biển Đức 149
Benedict Aniane 151
Hildemar 155
Cuộc cải cách Cluny 158
Gioan Fecamp 163
Thánh Phê-rô Damiano 165
Các ẩn sĩ Camandoli 167
Các tu sĩ Carthusian 169
Linh đạo Xi-tô 173
Thánh Benado 178
William St. Thierry 186
Thánh Aelred ở Rievaulx 192
Các nữ đan sĩ và các trợ sĩ 195
Chương VI. Linh đạo thời trung cổ 203
Lòng mộ đạo thời trung cổ 204
Các Dòng chiến binh 211
Thánh Norberto và dòng Premontre 213
Các kinh sĩ St. Victor 220
Phái kinh viện 229
Thánh Đaminh và các anh em thuyết giáo 235
Thánh Toma Aquino 242
Thánh Phanxico và các anh em hèn mọn 251
Thánh Bunaventura 258
Sự tăng số các dòng tu 263
Chương VII. Linh đạo Dionysius và lòng mộ đạo hiện đại 268
Các nhà thần bí ở Helfta 271
Eckhar, Tauler, Suso 275
Ruysbroeck 288
Các nhà thần bí Anh 293
Devotio moderna (lòng mộ đạo hiện đại) 305
John Gerson 316
Thánh Catarina Siena 325
Denis, tu sĩ Carthusian 328
Chương VIII. Linh đạo thời sau công đồng Trento 334
Các bài linh thao 335
Chủ nghĩa nhân bản Ki-tô giáo 342
Thánh Inhaxio Loyola 347
Thánh Terexa Avila 355
Thánh Gioan thánh giá 364
Thánh hoàng kim Tây Ban Nha 373
Linh đạo Ý 390
Thánh Phanxico Salesio 397
Chương IX. Linh đạo hiện đại 409
Các nguồn của trường phái linh đạo Pháp 410
Phái Giansenit 430
Thuyết vô vi 438
TRở lại với chính thống 454
Thánh Anphong Liguori 465
Chủ nghĩa duy lý và khoa thần bí ở Đức 477
Sự hồi sinh ở Anh 484
Chương X. Linh đạo thế kỷ XX. 495
Thánh Terexa Lisieux 496
Elizabeth Chúa Ba Ngôi 500
Charles de Foucauld 504
Sự phục hưng phụng vụ 508
Sự mở rộng sứ mạng thừa sai và Công giáo tiến hành 510
Sự thánh thiện nơi người giáo dân 513
Thần học linh đạo hệ thống 517