Nhân bản Kitô giáo
Phụ đề: Một cách tiêp cận tiến trình Enculturation - Hoà nhập văn hoá
Tác giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Cao Dũng
Ký hiệu tác giả: NG-D
DDC: 268.4 - Giáo dục Đức tin và nhân bản
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014556
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 351
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014561
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 351
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014896
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 351
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015255
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 351
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu của Gm. Giuse Đinh Đưc Đạo.... 9
Lời dẫn nhập 13
PHẦN I:  
TỪ Ý NIỆM NHÂN BẢN ĐẾN Ý NIỆM NHÂN BẢN KITÔ GIÁO TRONG TIẾN TRÌNH ENCULTURATION  
CHƯƠNG I: NIỆM NHÂN BẢN, NHÂN BẢN KITÔ GIÁO 23
I. Nhân bản trong tiến trình enculturation 24
II. Ý niệm nhân bản Kitô giáo 53
Chương II: TƯƠNG QUAN NHẢN BẢN VÀ NHẢN BẢN KITÔ GIÁO 69
I. Nhân bản tự nhiên là nền của nhân bản Kitô giáo 70
II. Nhân bản Kitô giáo hoàn thiện con người tự nhiên, làm trở nên con Thiên Chúa 80
PHẦN II: NHÂN BẢN KITÔ GIÁO  
CHƯƠNG I: CẢN BẢN NÊN NGƯỜI THUỘC VỀ THIÊN CHÚA - MƯỜI ĐIỀU RĂN 87
I.  Chúa Giêsu và Truyền thống Giáo hội với Mười điều răn 80
II. Nội dung 92
Chương II: TÍNH CÁCH NHÀN BẢN KITÔ GIÁO: BÁT PHỨC - TÁM MỐI PHÚC  
I. Bát phúc 116
II. Thực thi Bát phúc với tinh thần của niềm vui và vổi linh hồn của tình yêu 136
CHƯƠNG III: NỀN TẢNG NHÂN BẢN KITÔ GIÁO “MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI” 145
I. Nhân đức đối thần 145
II. Nhân đức đối thần 157
CHƯƠNG IV: THƯƠNG NGƯỜI CÓ MƯỜI BỐN MỐI 171
I. Thương xác bảy mối 171
II. Thương linh hồn bảy mối 175
CHƯƠNG V: CON ĐƯỜNG BÓNG TỐI - BẢY MỐI TỘI ĐẦU CON ĐƯỜNG ÁNH SÁNG - CẢI TỘI BẢY MỐI CÓ BẢY ĐỨC 179
I.  Bảy mối tội đầu 180
II.  Cải tội Bảy mới có Bảy đức 186
CHƯƠNG VI: HỒNG ÂN VÀ HOA TRÁI CỦA CHŨA THÁNH THẦN 205
I.  Ân ban từ Chúa Thánh Thần 205
II.  Bảy hồng ân Chúa Thánh Thần 212
III. Mười hai nhân đưc - hoa trái của Chúa Thánh Linh 225
CHƯƠNG VII: CON NGƯỜI VỚI THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 251
I. Môi trường thiên nhiên và thực trạng hiện nay 252
II. Ý nghĩa của thiên nhiẽn môi trường với con người 259
III. Vượt dòng lịch sử, Kitô hữu với môi trường 265
IV. Giáo huấn của Giáo hội Công giáo về môi trường 277
V. Kitô hữu Việt Nam vói môi sinh 288
VI. Bổn phận trách nhiệm và Mưòi diều răn của Giáo hội về Môi trường 294
CHƯƠNG VIII. TRONG ÁNH SÁNG TIN MƯNG PHỤC SINH 299
I. Tin Mừng Chứa Giêsu Phục Sinh trong lịch sử 301
II. Ý nghla Tin Mùng Phục Sinh trong đời sống  309
III. Loan báo Tin Mừng Phục Sinh 316
IV. Một số tiêu biểu về đòi sống của các Kitô hữu tiêu biểu (các thánh) qua tâm nguyện 323
Thay lời tổng kết 338
THƯ MỤC TRÍCH DẪN  
VÀ THAM KHẢO 342