Lớn lên trong Chúa
Tác giả: Lm. Vinh Sơn Mai Văn Kính
Ký hiệu tác giả: MA-K
DDC: 268.4 - Giáo dục Đức tin và nhân bản
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009798
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 144
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009799
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 144
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014038
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 144
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014039
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 144
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
MỤC LỤC 3
DẪN NHẬP 7
TÀI LIỆU THAM KHẢO 13
PHẦN 1BỐN NHÂN ĐỨC TRỤ  
BÀI 1: NHÂN ĐỨC KHÔN NGOAN  
I. NHÂN ĐỨC KHÔN NGOAN LÀ GÌ? 21
1. Khôn ngoan theo nghĩa thông thường. 21
2. Khôn ngoan dưới cái nhìn đức tin. 22
3. “Khôn ngoan” là một Ngôi Vị. 24
4. Khôn Ngoan thập giá Đức Ki-tô. 25
II. TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐỨC KHÔN NGOAN. 26
1. Giá trị của Đức Khôn Ngoan. 26
2. Đâu là kho tàng của ta ? 26
III. LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ ĐƯỢC KHÔN NGOAN. 27
1. Cố gắng rèn luyện. 27
2. Cầu nguyện. 29
3. Lòng “Kính sợ Chúa”. 29
BÀI 2: NHÂN ĐỨC CÔNG BÌNH  
I. ĐỊNH NGHĨA NHÂN ĐỨC CÔNG BẰNG. 34
1. Nghĩa thông thường của công bằng. 34
a. Một cách chung chung. 34
b. Ba thứ công bằng. 36
2. Công bằng theo Giáo huấn Giáo hội. 37
a. Định nghĩa “công bằng” theo GLCG: 37
b. Công bằng tương quan với các giới răn. 38
II. THỂ HIỆN ĐỨC CÔNG BẰNG TRONG ĐỜI SỐNG 39
1. Công bằng với tha nhân. 39
2. Công bằng với chính mình. 40
3. Công bằng với chính Chúa. 41
III. CÔNG BẰNG HƯỚNG TỚI ĐỨC ÁI. 42
1. Công bằng là mức tối thiểu của đức ái. 42
2. Công bằng dấn thân. 43
BÀI 3: NHÂN ĐỨC CAN ĐẢM  
I. ĐỊNH NGHĨA. 46
1. Dũng cảm theo nghĩa thông thường. 47
2. Can đảm theo cái nhìn đức tin. 47
II. DŨNG CẢM CỤ THỂ TRONG ĐỜI THƯỜNG. 48
1. Can đảm trước dư luận. 49
2. Can đảm làm chủ bản thân. 53
3. Can đảm đứng về phía người bị bỏ rơi. 56
III. LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ ĐƯỢC ĐỨC CAN ĐẢM? 56
1. Có nghị lực nội tâm. 56
2. Bền bỉ diễn tả nội lực ra trong cuộc sống. 57
BÀI 4: NHÂN ĐỨC TIẾT ĐỘ  
I. TIẾT ĐỘ LÀ GÌ? 60
II. DIỄN TẢ ĐỨC TIẾT ĐỘ TRONG CUỘC SỐNG. 62
1. Câu chuyện Giu-se (x. St 39,1-20). 62
2. Tiết độ nhằm thực hiện ở chữ trung. 63
III. LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ ĐƯỢC ĐỨC TIẾT ĐỘ. 64
1. Tỉnh thức. 64
2. Định hướng. 64
PHẦN 2: BA NHÂN ĐỨC ĐỐI THẦN  
BÀI 5: NHÂN ĐỨC TIN  
I. ĐỨC TIN LÀ GÌ? 67
1. Đức tin là gì? 67
2. Biểu hiện Đức tin trong cuộc sống. 68
3. Đức tin sống động. 69
II. ĐỨC TIN TRONG ĐỜI SỐNG THƯỜNG NGÀY. 70
1. Kinh nghiệm của Ab-ra-ham. 70
2. Kinh nghiệm cá nhân. 72
BÀI 6: NHÂN ĐỨC CẬY  
I. ĐỨC CẬY LÀ GÌ? 76
1. Định nghĩa 76
2. Biểu lộ đức cậy ra trong cuộc sống. 77
3. Làm thế nào để có đức cậy? 80
II. KINH NGHIỆM SỐNG ĐỨC CẬY. 81
1. Những ngày đời thường: hướng tới. 81
2. Gương ĐHY Fx. Nguyễn Văn Thuận. 82
3. Gương Ab-ra-ham. 83
BÀI 7: ĐỨC MẾN  
I. HIỂU VỀ ĐỨC ÁI. 86
1. Định nghĩa và vai trò của Đức Ái. 86
2. Biểu lộ Đức Ái trong cuộc sống. 89
3. Làm thế nào để có được Đức ái. 90
II. VÀI KINH NGHIỆM SỐNG ĐỨC ÁI. 91
1. Một kinh nghiệm gặp gỡ với Christian. 91
2. Yêu thương kẻ thù. 94
3. Thinh lặng. 95
PHẦN 3: SỐNG TINH THẦN PHÚC ÂM  
BÀI 8: SỐNG TINH THẦN KHÓ NGHÈO  
I. KHÓ NGHÈO LÀ GÌ? 101
II. KHÓ NGHÈO DẪN TA TỚI ĐÂU? 104
III. KHÓ NGHÈO TRONG CUỘC SỐNG. 106
1. Khó nghèo vật chất. 106
2. Khó nghèo tinh thần. 107
3. Khó nghèo về chính hữu thể của ta. 107
BÀI 9: TINH THẦN KHIẾT TỊNH  
I. CỐT LÕI CỦA VIỆC SỐNG ĐỘC THÂN KHIẾT TỊNH. 110
1. Định nghĩa khiết tịnh. 110
2. Hiểu sâu xa hơn về đời sống khiết tịnh. 111
a. Khiết tịnh trong bậc sống gia đình. 112
b. Khiết tịnh độc thân 114
II. TINH THẦN KHIẾT TỊNH DẪN TA VỀ ĐÂU? 116
1. Hướng đến, mục đích. 116
2. Khiết tịnh là một “tiến trình” vươn tới. 118
a. Ngộ nhận. 118
b. Khiết tịnh một tiến trình liên lỉ. 120
BÀI 10: TINH THẦN VÂNG PHỤC  
I. CỐT LÕI CỦA TINH THẦN VÂNG PHỤC LÀ GÌ? 123
1. Vâng phục phải chăng là “bắt buộc”? 123
2. Vâng phục với tự do. 124
II. TINH THẦN VÂNG PHỤC TRONG CUỘC SỐNG. 125
III. TINH THẦN VÂNG PHỤC DẪN TA ĐI VỀ ĐÂU? 127
1. Vâng phục dẫn ta đi về hiến tế. 127
2. Vâng phục dẫn tới “nước mắt đau khổ”. 128
KẾT THÚC 130