Nối lửa cho đời. Trò chơi sinh hoạt
Tác giả: Lm. Lê Quang Uy
Ký hiệu tác giả: LE-U
DDC: 268.4 - Giáo dục Đức tin và nhân bản
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Tập D
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002369
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 159
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích