Phụng vụ Thánh lễ: Từ cử chỉ đến cử chỉ
Phụ đề: Giải thích mục vụ về Phụng vụ Thánh lễ theo nghi thức thông thường
Tác giả: Lm. Thierry Laurent
Ký hiệu tác giả: LA-T
Dịch giả: Fr. Joseph Nguyễn Hiển, OP
DDC: 264.31 - Lịch sử và ý nghĩa của Thánh lễ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014199
Nhà xuất bản: Le Laurier
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 20
Số trang: 137
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0014200
Nhà xuất bản: Le Laurier
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 20
Số trang: 137
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014605
Nhà xuất bản: Le Laurier
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 20
Số trang: 137
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI GIỚI THIỆU 9
PHỤNG VỤ THÁNH LỄ 15
Nước phép 18
Hân hoan tiến vào cung thánh 20
Hôn bàn thờ 22
Thánh giá 25
Nến bàn thờ 27
Hoa trong phụng vụ 29
Sách lễ rôma 31
Xông hương bàn thờ 33
NGHI THỨC MỞ ĐẦU  
Bài ca nhập lễ - cửa dẫn vào 36
Dấu thánh giá - dấu chỉ về ba ngôi thánh 38
“Chúa ở cùng anh chị em" 40
Sám hối đầu lễ - conefiteor 43
Kinh thương xót 46
Kirye - kirye - kirye 48
Kinh vinh danh - gloria 50
Lời nguyện nhập lễ - collecta  52
PHỤNG VỤ LỜI  CHÚA  
Bài đọc 1 55
Thánh vịnh đáp ca 58
Bài đọc 2 61
Chuẩn bị đọc Tin Mừng 63
Công bố tin mừng 65
Bài giảng - homilia 67
Tuyên xưng đức tin - credo 69
Lời nguyện tín hữu 72
PHỤNG VỤ THÁNH THỂ  
Dâng lễ vật 75
Lời cầu nguyện khiêm hạ - xông hương và rửa tay 78
Lời nguyện dâng lễ 81
Kinh tiền tụng 83
Thánh ! Thánh! Thánh-sanctus! 86
Kinh nguyện thánh thể 88
Những lời chuyển cầu của kinh nguyện thánh thể 90
Lời vinh tụng và cầu xin thánh hóa 92
Truyền phép và thánh hiến 95
Vinh tụng ca 98
Kinh lạy cha 101
Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ 104
Trao bình an 106
Bẻ bánh 109
Lạy chiên Thiên Chúa 112
Chuẩn bị rước lễ 114
Rước lễ - "corpus christi" 116
Sự thinh lặng và đợi chờ rước lễ 120
Tạ ơn - tráng chén,dọn bàn thờ 122
Lời nguyện hiệp lễ 125
NGHI THỨC SAI ĐI  
Lời nguyện chúc lành 128
Sai đi - Ite, missa est! 131
THƯ MỤC THAM KHẢO 134