Phụng vụ Thánh Thể
Tác giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 264.31 - Lịch sử và ý nghĩa của Thánh lễ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000572
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 211
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000573
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 211
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006648
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 211
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006650
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 211
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011120
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 211
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
THƯ MỤC 3
A. Văn kiện Giáo Hội 3
B. Sách tham khảo 3
CHỮ VIẾT TẮT 6
CHƯƠNG I : CỬ HÀNH THÁNH LỄ 7
I. NHỮNG NÉT TỔNG QUÁT VỀ LỊCH SỬ THÁNH LỄ 7
1. Nguồn gốc 8
a. Bữa ăn của Chúa 8
b. Bữa ăn theo nghi thức Do thái 9
c. Phụng vụ hội đường 10
d. Phụng vụ Đền thờ 11
2. Trước thế kỷ thứ VIII 12
a. Trước thời Constantin (tk IV) 12
b. Từ thế kỷ thứ IV đến thể kỷ VIII 14
c. Phụng vụ các chặng (stations) 16
3. Thời Trung Cổ 18
a. Hàng giáo sĩ (tư tế) 19
b. Ảnh hưởng dòng tu 19
c. Ảnh hưởng Charlemagne 20
d. Phổ biến Sách lễ (Missel) 22
e. Sự "bí nhiệm" của cử hành Thánh lễ 23
f. Những lối giải thích ẩn dụ 23
g. Lòng tôn sùng Thánh thể 25
h. Sự suy thoái 25
4. Từ Công Đồng Trentô đến Công Đồng Vatican II 27
a. Phong trào cải cách trong Giáo Hội Công Giáo 27
b. Sách lễ của Đức Piô V 28
c. Những tiến triển khích lệ 29
d. Sự tham dự của cộng đoàn 30
e. Phong trào canh tân phụng vụ 31
f. Công Đồng Vatican II 32
II. VIỆC CỬ HÀNH THÁNH LỄ 33
1. Chúa Kitô và Giáo Hội 33
2. Các thừa tác viên và cộng đoàn phụng vụ 34
3. Ý nghĩa các lời đọc trong cử hành Thánh lễ 36
a. Nghi thức mở đầu 36
b. Phụng vụ Lời Chúa 36
c. Phụng vụ Thánh Thể 37
d. Nghi thức kết lễ 39
III. CẤU TRÚC THÁNH LỄ 39
1. Nghi thức mở đầu 43
a. Ý nghĩa nghi thức mở đầu 43
b. Ứng dụng nghi thức mở đầu 44
Cộng đoàn tập họp 45
Nghi thức sám hối 47
Kinh thương xót 48
Kinh Vinh Danh 50
Lời nguyện nhập lễ 51
2. Phụng vụ Lời Chúa 53
a. Sự hình thành 53
Các Bài đọc 54
Ngôn ngữ dùng trong phụng vụ 55
Thừa tác viên đọc sách và Giảng đài 55
Ca tiến cấp hay đáp ca 55
Ca tiếp liên và Alleluia 57
Công bố Tin Mừng 57
Bài diễn giảng 58
Kinh Tin Kính 61
Lời nguyện chung 63
b. Ý nghĩa 68
Bàn tiệc Lời Chúa và Bàn tiệc Thánh Thể 68
Chúa Kitô hiện diện và quy tụ cộng đoàn phụng vụ 69
c. Ứng dụng thực hành 71
Vị trí của các Bài đọc Kinh thánh 71
Việc phân chia các bài đọc vào ngày Chúa Nhật 72
Việc phân chia các bài đọc theo ngày trong tuần 87
Việc phân chia các bài đọc trong các lễ trọng, lễ kính, lễ ngoại lịch, lễ có nghi thức riêng 88
Thánh vịnh đáp ca 89
Bài Tin Mừng 91
Vai trò của bài diễn giảng 91
Ai được phép giảng trong Thánh lễ? 93
Kinh Tin Kính 94
Lời nguyện chung 95
Soạn thảo lời nguyện chung 99
3. Phụng vụ Thánh Thể 103
a. Chuẩn bị lễ phẩm 104
Rước lễ vật 104
Ca tiến lễ 108
Bánh và rượu 109
Lời chúc tụng trên bánh và rượu 111
Xông hương lễ vật và rửa tay 112
Lời mời gọi 113
Lời nguyện tiến lễ 114
b. Kinh Tạ Ơn 115
Tên gọi 115
Nguồn gốc 116
Lời tiền tụng 120
Thánh, Thánh, Thánh 123
Kinh nài xin Chúa Thánh Thần (Epiclesis) 124
Phần tường thuật Chúa Kitô thiết lập bí tích Thánh Thể 125
Kinh tưởng niệm (Anamnesis) 128
Lời nguyện dâng hiến 130
Lời chuyển cầu cho Giáo Hội hiệp thông 131
Vinh tụng ca 132
c. Nghi thức rước lễ 133
Kinh Lạy Cha 133
Chúc bình an 135
Bẻ Bánh và kinh Chiên Thiên Chúa 136
Ca hiệp lễ, thinh lặng và lời nguyện hiệp lễ 138
4. Nghi thức kết lễ 139
CHƯƠNG II: THÁNH LỄ ĐỒNG TẾ  
I. NHẬN ĐỊNH 140
1. Thuận lợi 140
2. Khó khăn 142
a. Cách thức 142
Linh mục đồng tế đông hơn giáo dân! 142
Tính Giáo hội bị lu mờ 143
Thánh lễ đồng tế trở nên như "mode" thời đại! 144
b. Người cử hành 144
Đồng tế và chủ tế 144
Ý thức đồng tế 145
II. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN 146
1. Ba thế kỷ đầu tiên 146
2. Từ thế kỷ IV đến thế kỷ VI 148
3. Từ thế kỷ VIII đến thể kỷ XII 149
4. Từ thế kỷ XIII đến thể kỷ XIX 150
5. Phong trào canh tân phụng vụ trước và sau Công đồng Vatican II 151
III. Ý NGHĨA THẦN HỌC 153
1. Tính duy nhất của một chức tư tế 155
2. Tính duy nhất của một Hy lễ 157
3. Tính duy nhất của một cộng đoàn dân Chúa 159
IV. QUY LUẬT PHỤNG VỤ 161
1. Nghi lễ đồng tế 161
a. Chủ tế 162
b. Các Linh mục đồng tế 164
c. Cộng đoàn phụng vụ 168
2. Quy luật đồng tế 169
a. Các quy định chung 169
b. Quy định về phụng vụ 171
CHƯƠNG III: TÔN THỜ THÁNH THỂ NGOÀI THÁNH LỄ 173
I. VIỆC RƯỚC LỄ NGOÀI THÁNH LỄ 173
1. Rước lễ tại gia trong những thế kỷ đầu 174
2. Của ăn đàng cho người hấp hối 175
3. Trao Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân 177
4. Các quy định phụng vụ hiện nay 179
a. Mục đích việc lưu giữ Thánh Thể ngoài Thánh lễ 179
b. Nơi lưu giữ Mình Thánh Chúa 180
c. Đưa Của Ăn Đàng cho bệnh nhân 185
d. Việc rước lễ ngoài Thánh lễ 183
II. TÔN THỜ THÁNH THỂ 185
1. Bối cảnh lịch sử 185
a. Thực hành của Giáo hội thời cổ 185
b. Xuất hiện việc tôn thờ Thánh Thể 188
2. Các quy định phụng vụ hiện nay về việc tôn thờ Thánh Thể 192
a. Chầu Mình Thánh Chúa 192
b. Kiệu Thánh Thể 194
c. Đại Hội Thánh Thể 195
3. Viếng Chúa cá nhân 196
PHỤ LỤC 198
I. NGHI THỨC CỬ HÀNH PHỤNG VỤ LỜI CHÚA VÀ CHO RƯỚC LỄ NGOÀI THÁNH LỄ 198
1. Nghi thức mở đầu 198
2. Phụng vụ Lời Chúa 198
3. Rước lễ 199
4. Nghi thức kết thúc 200
II. NGHI THỨC THĂM VIẾNG VÀ ĐƯA MÌNH THÁNH CHÚA CHO BỆNH NHÂN 200
1. Những điều cần biết trước 200
2. Nghi thức trao MTC cho bệnh nhân 201
a. Mở đầu 201
b. Phụng vụ Lời Chúa 202
c. Nghi thức rước lễ 203
d. Nghi thức kết thúc 204
Mục lục 205