Actes du Ier congres mondial pour l'apostolat des laiques
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012724
Nhà xuất bản: Rome
Khổ sách: 25
Số trang: 360
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích