Ba lời khấn dòng
Tác giả: Lm. Nguyễn Hưng
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 256.2 - Các lời khấn Thánh hiến
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011005
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 440
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
PHẦN THỨ NHẤT 7
ĐỨC TUÂN PHỤC ĐỜI TU  
I. Quan điểm thần học 8
Bài 1: Địa vị Lời Khấn  Tuân Phục 8
Bài 2: Địa vị Lời Khấn  Tuân Phục (tiếp) 17
Bài 3: Nguồn hứng và bản chất của  Tuân Phục 21
Bài 4: Yếu tính của Lời Khấn  Tuân Phục 29
Bài 5: Lời Khấn  Tuân Phục theo tân giáo luật 35
II. Cái nhìn tâm lý học 41
Bài 6:  Tuân Phục là trường dạy tự do và phán đoán 41
Bài 7:  Tuân Phục với trưởng thành tinh thần  50
Bài 8 : Thơ ấu thiêng liêng không phải là ấu trĩ 57
Bài 9 : Thơ ấu thiêng liêng không phải là ấu trĩ ( tiếp ) 64
III - Thực Hành  Tuân Phục 74
Bài 10: Người phụ nữ và Lời Khấn  Tuân Phục 74
Bài 11: Người phụ nữ và Lời Khấn  Tuân Phục ( tiếp ) 82
Bài 12: Người phụ nữ và Lời Khấn  Tuân Phục ( tiếp ) 90
Bài 13: Người phụ nữ và Lời Khấn  Tuân Phục ( tiếp ) 97
Bài 14: Tận hiến trong  Tuân Phục 102
Bài 15: Tận hiến trong Tuân Phục 108
Bài 16: Tận hiến trong Tuân Phục 114
PHỤ LỤC - Hướng Dẫn Đại Biểu Trong Tổng Hội 122
Bài 17: Cầu nguyện với Chúa Thánh Thần 122
Bài 18: Nên bầu ai ? 127
PHẦN THỨ HAI  
ĐỨC KHÓ NGHÈO 135
I - Những thách đố của thời đại  
Bài 19 : Giáo huấn về Khó Nghèo và những thách đố của thời đại 139
Bài 20 : Tiếng Chúa mời gọi sống nghèo 149
Bài 21 : Sống nghèo theo Tân Giáo Luật 153
II - Những đáp ứng tích cực 163
Bài 22: Sống khó nghèo thời Hội Thánh sơ khai 165
Bài 23: Sống khó nghèo thời Hội Thánh sơ khai (tiếp) 173
Bài 24: Sống khó nghèo theo Luật dòng Biển Đức 179
Bài 25: Dòng hành khất Đa Minh 186
Bài 26: Đời Sống khó nghèo của các nữ tu kín ngày xưa 192
Bài 27: Đức Khó Nghèo.Ịiợi các Tiểu Muội Chúa Giêsu 199
Bài 28: MẹTêrêsa Calcutta, chứng tá tích cực của Khó Nghèo 208
III - Quan điểm thần học 217
Bài 29: Cái nhìn thần học đối với khó nghèo đời tu 219
Bài 30 : Cái nhìn thần học đối với khó nghèo đời tu ( tiếp ) 225
IV - Cái nhìn tâm học và xã hội học 233
Bài 31: Lời khấn Khó Nghèo và bản năng sở hữu 235
Bài 32: Lời khấn Khó Nghèo và bản năng sở hữu (tiếp) 242
Bài 33 : Lời khấn Khó Nghèo và bản năng sở hữu (tiếp)  248
PHỤ LỤC 255
Bài 34: Nghèo 257
Bài 35: Ơn gọi 265
Bài 36: Đời tu 271
PHẦN THỨ BA  
ĐỨC KHIẾT TỊNH 283
I - Cơ sở Thánh kinh và huấn quyền 285
Bài 37: Cơ sở Lời Khấn Khiết Tịnh trong Cựu ước 286
Bài 38: Cơ sở Lời Khấn Khiết Tịnh trong Tân ước 294
Bài 39: Lời Khấn Khiết Tịnh theo huấn quyền 303
II - Cái nhìn thần học 311
Bài 40: Cái nhìn thần học về Lời Khấn Khiết Tịnh 312
Bài 41: Đồng trinh thánh hiến 320
Bài 42: Đồng trinh và cuộc sống đối thần 327
Bài 43: Đồng trinh và cuộc sống đối thần (tiếp) 334
Bài 44: Đức Mẹ gương mẫu của người nữ thánh hiến 341
Bài 45: Đức Mẹ gương mẫu của người nữ thánh hiến (tiếp) 350
Bài 46: Đức Mẹ gương mẫu của người nữ thánh hiến (tiếp) 357
III  - Cái Nhìn Tâm Lý Học 364
Bài 47: Cái nhìn tâm lý học về lời khấn Khiết Tịnh  365
Bài 48 : Cái nhìn Tâm Lý Học về lời khấn Khiết Tịnh (tiếp) 372
Bài 49: Những bù trừ về mặt cảm năng  
Những hình thái và đối tượng 381
Bài 50: Những bù tru về mặt cảm năng  
Những nguyên nhân và điều trị 389
IV - Khổ chế và khiết tịnh 397
Bài 51: Hãm dẹp các giác quan 398
Bài 52: Hãm dẹp các giác quan ( tiếp ) 404
Bài 53: Hãm mình cá nhân và hãm mình tập thể 412
Bài 54: Vệ sinh thần xác và đức khiết tịnh 420