Da, con đây
Phụ đề: Giải thích ba lời khuyên Phúc âm
Tác giả: Fr. Joachim Nguyễn Văn Liêm, OP
Ký hiệu tác giả: NG-L
DDC: 256.2 - Các lời khấn Thánh hiến
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010878
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 232
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014209
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 232
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Ý NGHĨA ĐỜI TU 6
§ I. Quan niệm về đời tu 6
I. Thực tế 8
II. Lý thuyết 11
III. Lý do thúc đẩy 12
§ II. Sự giống nhau và khác nhau giữa đời sống tu trì và đời sông gỉáo dân 13
I. Giống nhau 13
II. Khác nhau 14
ĐOẠN I. VỀ THANH BẦN PHÚC ÂM 21
Chương I. Lý thuyết về thanh bần Phúc âm 21
Tiết I. Về hai thứ thanh bần 22
I. Thanh bần hay túng nghèo thực sự theo nghĩa kinh tế 22
II. Thanh bần hay túng nghèo tình nguyện, hoặc thanh bần Phúc âm 28
Tiết II. Về thanh bần tu trì 29
I. Đặc tính của thanh bần tu trì 30
II. Sự cần thiết của thanh bần Phúc âm 31
III. Những lợi điểm của thanh bần Phúc âm 33
Tiết III. Nền tảng của thanh bần tu trì 37
I. Gương sáng của Chúa Giêsu 38
II. Lời giảng dạy và mời gọi của Chúa Giêsu 40
III. Gương các Tông đồ 41
Chương II. Thực hành thanh bần Phúc âm 42
Tiết I. Tuyệt nhiên không được thủ đắc của gì như tư hữu 42
I. Những thù địch của thanh bần Phúc âm 42
II. Tính cách triệt để của lời khuyên Phúc âm 43
III. Những cách thức làm sở hữu chủ 45
IV. Những qui tắc thực hành 45
Tiết II. Tuyệt nhiên không đượcc đinh đoạt về của cải mà không cố phép Bề trên 50
I. Định nghĩa 51
II. Phân loại 51
Tiết III. Phải sống khó nghèo 54
I. Lời khấn và nhân đức 54
II. Sự khác biệt giữa lời khấn và nhân đức thanh bần 54
III. Những tội nghịch với lời khấn thanh bần 55
IV. Sự phức tạp của vấn đề 57
V. Các cấp bậc trong đời sống thanh bần 58
ĐOẠN II. VỀ KHIẾT TỊNH PHÚC ÂM 63
Chương I. Lý thuyết về khiết tịnh Phúc âm 63
Tiết I. Khiết tịnh nói chung 63
I. Định nghĩa 63
II. Những hình thức khác nhau của đức khiết tịnh 64
III. Sự cao trọng của đức khiết tịnh 65
Tiết II. Khiết tinh tu trì 67
I. Đức khiết tịnh tu trì 67
II. Lời khấn khiết tịnh 68
III. Ác tính của những lội lỗi đức khiết tịnh tu trì 68
IV. Những điều thiện mà người khấn khiết tịnh phải từ khước 69
V. Công hiệu pháp lý của lời khấn khiết tịnh 75
Tiết III. Nền tảng của khiết tịnh tu trì 76
I. Nền tảng tự nhiên... 76
II. Nền tảng Kitô hữu 76
III. Nền tảng tu trì 78
IV. Bậc khiết tịnh tu trì và bậc hôn nhân 78
V. Những lợi điểm của khiết tịnh vì Nước Trời 81
Chương II. Thực hành khiết tịnh Phúc âm 83
Tiết I. Những đòi hỏi của lời khấn khiết tịnh 84
I. Những bổn phận mà lời khấn khiết tịnh đòi buộc 84
II. Những tội nghịch với lời khấn 85
III. Những áp dụng thực hành 87
Tiết II. Việc chiến đấu phải đương đầu 90
I. Chiến đấu cần thiết và luôn luôn khả thi 90
II. Những cấp bậc của khiết tịnh vi Nước Trời 91
III. Những cám dỗ 92
Tiết III. Những phương tiện chính phải áp dụng 95
ĐOẠN III. VỀ TUÂN PHỤC PHÚC ÂM 99
Chương I. Lý thuyết về sự tuân phuc 99
Tiết I. Về sự tuân phục nói chung 100
I. Bản tính của sự tuân phục 100
II. Những nền tảng tự nhiên của tuân phục 101
III. Tầm cao trọng của sự tuân phục 103
Tiết II. Đức tuân phục tu trì 105
I. Tuân phục, yếu tố cần thiết của đời sống tu trì 105
II. Sự cao trọng của tuân phục tu trì 107
III. Những lợi điểm của đức tuân phục tu trì 107
IV. Lời khấn tuân phục 113
V. Những điều tu sĩ đã khấn phải tuân phục 116
VI. Lời khấn và nhân đức tuân phục 118
VII. Những tội lỗi lời khấn tuân phục 119
Tiết III. Nền tảng của tuân phuc tu trì 120
Chương II. Thực hành tuân phục tu trì 121
Tiết I. Về những thể thức của sự tuân phuc  
I. Sẵn sàng 122
II. Mau lẹ 123
III. Đơn sơ 123
IV. Vô tư 124
V. Vui vẻ 124
Tiết II. Về các bậc tuân phục hoàn hảo 124
I. Tuân phục bề ngoài 124
II. Tuân phục trong ý muốn 125
III. Tuân phục trong trí tuệ 126
Tiết III. Bí quyết của sự tuân phục hoàn hảo : noi gương Chúa Giêsu 126
ĐOẠN IV. VỀ LỜI KHẤN HỨA 130
Chương 1. Về lời khấn hứa nói chung 130
I. Định nghĩa 130
II. Phân loại 133
Chương II. Về lời khấn Dòng  135
Tiết I. Về lời khấn trong bậc tu trì 136
I. Lý do của lời khấn tạm 136
II. Khấn tạm lại 136
III. Sự cao trọng của lời khấn tu trì 136
IV. Lời khấn và công phúc siêu nhiên 137
V. Sự khác nhau giữa lời khấn và nhân đức  138
Tiết II. Về SƯ tuyên khấn trong các Hôi Dòng 140
I. Tuyên khấn là như nhiệm tích thánh tẩy thứ hai 140
II. Tuyên khấn có phần giống với tuẫn giáo 141
III. Tuyên khấn là hiến thân làm của lễ toàn thiêu 141
IV.  Tuyền khấn là thánh hiến đích thực 142
I. NHỮNG NGUYÊN LÝ CĂN BẢN ĐỂ HUẤN LUYỆN TU SĨ VÀ LINH MỤC
I. DỮ KIỆN 145
1. Việc huấn luyện 145
2. Người thụ huấn 145
3. Huấn luyện viên 146
4. Sự cộng tác 149
II.  PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN HAY LÀ NGUYÊN LÝ CĂN BẢN CỦA SỰ HUẤN LUYỆN THIÊNG LIÊNG  
I. Nguyên lý thứ nhất : Sự huấn luyên tập thể không đủ 152
1. Vấn đề 152
2. Giáo huấn của Đức Pio XII 153
3. Những lý lẽ chính của sự huấn luyện cá vị 154
4. Dung hoà hai lối huấn luyện 159
5. Kết luận  161
II. Nguyên lý thứ hai: Phương pháp và nguồn lực 163
1. Vấn đề 163
2. Nhận định chung về vấn đề 164
3. Đức Pio XII cũng chủ trương phương pháp khuyến dụ 166
4. Giáo huấn của thánh 168
5. Những lý lẽ của phương pháp gây xác tín và tự nguyện 169
6. Những vấn nạn và sự bổ khuyết 175