Giáo trình triết sử Cận đại
Tác giả: Lm. Nguyễn Hữu Thy
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 190.09 - Lịch sử triết học phương Tây cận đại và hiện đại
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010195
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 191
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010196
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 191
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu  2
Nhập đề  3
I. Khởi đầu thời Cận đại: Thời Phục hưng  
1. Cái nhìn tổng quát 9
2. Thời Phục hưng và học thuyết nhân bản  12
3. Các giá trị của học thuyết nhân bản  18
4. Triết học thời Phục hưng  20
5. Nikolaus von Kues 20
6. Sự phục hưng và học thuyết Platon 24
7. Marsilio Ficino  25
II. Thế kỷ XVII: Trí năng và sự kinh nghiệm  
1. Cái nhìn tổng quát  31
2. Sự tri thức tân tiến về khoa học 33
2.1. Sự ý thức triết học  33
2.2. Phương pháp quy nạp  39
2.3. Biết là sức mạnh  42
2.4. Vũ trụ và trái đất  43
2.5. Khoa học tự nhiên thuộc toán học 48
3. Học thuyết Duy lý  51
4. Sự hoài nghi và sự chắc chắn  52
5. Các triết gia duy lý tiêu biểu  55
5.1. René Descartes  57
5.1.1. Các nguyên tắc tri thức chắc chắn  58
5.1.2. Cogito ergo sum  59
5.1.3. Sự hiện hữu của Thiên Chúa  63
5.1.4. Quan niệm của Descartes VC tri thức 67
5.1.5. Descartes đề cao tri thức quan niệm  69
5.1.6. Tri thức thực nghiệm trong quan niệm Descartcs  73
5.2. Immanuel Kant  75
5.2.1. Kant quan niệm về tri thức  79
5.2.2. Vật tự thân  82
5.2.3. Kant quan niệm về không gian  84
5.2.4. Giới hạn của sự nhận thức  90
5.2.5. Quan niệm  90
5.2.6. Phán đoán  91
5.2.7. Lý trí là gì?  92
5.2.8. Các quan niệm siêu nghiệm 94
5 2.9. Kết luận  95
5.3. Baruch de Spinoza  95
5.4. Gottfried Wilhelm Leibniz  100
5.4.1. Cái nhìn tổng quát  101
5.4.2. Cấu trúc vũ trụ  103
5.4.3. Thần luận  105
5.4.4. Trào lưu ánh sang  107
5 4.5. Sự hòa điệu  108
5.4.6. Thuyết đơn tử  109
5.4.7. Toán học: Các con số xuất phát từ tinh thần tôn giáo  111
5.4.8. Luận lý học  112
6. Nhận định về học thuyết Duy lý  113
6.1. Platon  114
6.2. Descartes  115
6.3. Kant  117
6.3.1. Tính cách tiên nghiệm  118
6.3.2. Giá trị tri thức  119
6.3.3. Giá trị tổng quát của học thuyết Kant  120
III. Học thuyết Duy nghiệm  
1. Sự nhận thức của con người  122
2. Các triết gia Duy nghiệm tiêu biểu  124
2.1. John Locke  124
2.1.1. Lý thuyết nhận thức  125
2.1.2. Các ý tưởng  126
2.1.2.1. Không thể có các ý tưởng bẩm sinh  126
2.1.2.2. Nguồn gốc các ý tưởng  128
2.2.  David Hume  132
2.2.1. Quan điểm triết học  134
2.2.2. Lý thuyết nhận thức  136
2.2.3. Nguồn gốc tri thức của con người  138
2.2.4. Thế giới ngoại cảnh  139
2.2.5. Vấn đề bán sắc cá nhân  141
2.2.6. Ý chí tự do  143
2.2.7. Tương quan nhân quả  143
2.2.8. Đạo đức học  145
2.3. George Berkeley  147
2.3.1. Quan niệm triết học của Berkeley  147
2.3.2. Lược khảo về nguyên tắc nhận thức  150
2.3.3. Tổng lược về John Locke  150
2.3.4. Quan điểm của Berkeley  152
2.3.5. Giải thích quan điểm của Berkeley  157
2.3.6. Ảnh hưởng của Berkeley  158
2.4. Eltienne Bonnot de Condillac  159
2.4.1. Chủ trương của học thuyết Duy nghiệm  167
2.4.2. Nguồn gốc các ý tưởng  168
2.4.2.1. Các ý tưởng đơn sơ  168
2.4.2.2. Các ý tưởng phức tạp  169
2.4.3. Nhận định về thuyết Duy nghiệm  171