Quá trình chuyển biến tư tưởng phương Tây
Phụ đề: Những tư tưởng đã định hình thế giới quan của chúng ta
Tác giả: Richard Tarnas
Ký hiệu tác giả: TA-R
Dịch giả: Lưu Văn Hy
DDC: 190 - Triết học phương Tây cận đại và hiện đại
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000054
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 24
Số trang: 416
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003183
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 24
Số trang: 416
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 5
I. THẾ GIỚI QUAN CỦA NGƯỜI HY LẠP 7
1. những hình thái nguyên mẫu 9
2. các ý tưởng và thần thánh 16
3. sự tiến triển của tư tưởng Hy Lạp từ Homer đến Platon 19
4. Cuộc truy tìm và tinh thần phổ quát của các triết gia 42
5. Vấn đề về các hành tinh 48
6. Aristote và thế quân bình tư tưởng của người Hy Lạp 54
7. Một di sản gồm hai phương diện 67
II. SỰ BIẾN CHUYỂN CỦA THỜI CỔ ĐIỂN 71
1. Những tư tưởng trong ma trận văn hóa Hy Lạp 73
2. Sự xuất hiện của Kitô giáo 85
III. THẾ GIỚI QUAN KI-TÔ GIÁO 87
1. Thuyết độc thần của Do Thái giáo và sự thần thánh hóa của lịch sử 90
2. Những yếu tố cổ điển và di sản của Platon 94
3. Sự chuyển đổi tư tưởng ngoại giáo 101
4. Những trái ngịch trong nhãn quan Kitô giáo 112
5. Kitô giáo đắc thắng 118
6. Tư tưởng nhị nguyên của Kitô giáo 123
7. Những trái nghịch xa hơn và di sản của Augustine 131
8. Chúa Thánh Thần cùng những thăng trầm của Ngài 146
9. Rome và Thiên Chúa giáo 149
10. Đức Mẹ Đồng Trình và Giáo Hội Mẹ 152
11. Tóm lược 155
IV. SỰ CHUYỂN BIẾN CỦA THỜI TRUNG CỔ 160
1. Sự thức tỉnh của các nhà Kinh viện 163
2. Sự truy tìm của Thomas Aquinas 167
3. Những phát triển xa hơn và thời Trung cổ đang ở đỉnh cao 178
4. Triết học kinh viện và lưỡi dao cạo của Ockham 186
5. Sự tái sinh của nhân bản luận cổ điển 195
6. Bên ngưỡng cửa 205
V. THẾ GIỚI QUAN CỔ ĐẠI 207
1. Thời Phục Hưng 208
2. Thời cải cách 216
3. Cuộc cách mạng khoa học 230
4. Cuộc cách mạng triết học 251
5. Nền tảng của thế giới quan cận đại 261
6. Người cổ đại và cận đại 271
7. Thắng lợi của chủ nghĩa thế tục 278
VI. SỰ CHUYỂN BIẾN CỦA KỶ NGUYÊN HIỆN ĐẠI 302
1. Hình ảnh con người hằng thay đổi từ Compernicus tới Freud 303
2. Tự phê của tư tưởng cận đại 310
3. Chủ nghĩa lãng mạn và số phận của nó 340
4. Tư tưởng hậu cận đại 368
5. Bước vào thiên niên kỷ 383
VII. LỜI BẠT 386