Bài tập La ngữ
Phụ đề: Từ pháp
Tác giả: ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn
Ký hiệu tác giả: DCV
DDC: 475 - Văn phạm tiếng Latin cổ điển
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008941
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 187
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008942
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 187
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Những chữ viết tắt 6
TỪ PHÁP  
PHẦN I: SỰ BIẾN CÁCH  
Cách dùng các cách 11
Thứ tự trong tiếng La tinh 12
Kiểu biến cách 1 13
Kiểu biến cách 2 16
Tính từ lớp 1 24
Kiểu biến cách 3 26
Tính từ lớp 2 30
Kiểu biến cách 4 32
Kiểu biến cách 5 35
Tính từ 36
Số từ 41
Đại từ 42
PHẦN II: CHIA ĐỘNG TỪ  
Mở đầu 54
Động từ Sum 55
Chia động từ thể chủ động 59
Chia động từ thể bị động 73
Động từ trung gian  
Động từ bất hợp quy  
PHẦN III: CÁC TỪ KHÔNG BIẾN ĐỔI  
Phó từ 95
Giới từ 100
Liên từ kết hợp và phụ thuộc 102
Thán từ 103
Bài tập ôn về từ pháp 105
Bảng từ 113
Phụ lục 179