A Primer of Ecclesiastical Latin
Tác giả: John F. Collins
Ký hiệu tác giả: CO-J
DDC: 475 - Văn phạm tiếng Latin cổ điển
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000429
Nhà xuất bản: Hard Cover
Khổ sách: 20
Số trang: 451
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002536
Nhà xuất bản: Hard Cover
Khổ sách: 20
Số trang: 451
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003235
Nhà xuất bản: Hard Cover
Khổ sách: 20
Số trang: 451
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003828
Nhà xuất bản: Hard Cover
Khổ sách: 20
Số trang: 451
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Thất Lạc
Mã số: 617BC0005081
Nhà xuất bản: Hard Cover
Khổ sách: 20
Số trang: 451
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005115
Nhà xuất bản: Hard Cover
Khổ sách: 20
Số trang: 451
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích