Học tiếng La tinh. Phần thực hành
Phụ đề: Từ pháp
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 475 - Văn phạm tiếng Latin cổ điển
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008936
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 189
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008938
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 189
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 3
Những từ viết tắt 4
Khái niệm mở đầu 7
TỪ PHÁP  
PHẦN I: SỰ BIẾN CÁCH  
Cách dùng các cách  9
Thứ tự trong tiếng La tinh 10
Kiểu biến cách 1 11
Kiểu biến cách 2 14
Tính từ lớp 1 22
Kiểu biến cách 3 25
Tính từ lớp 2 28
Kiểu biến cách 4 31
Kiểu biến cách 5 33
Tính từ cấp so sánh và cấp so sánh bậc nhất 35
Số từ 39
Đại từ 40
PHẦN II: CHIA ĐỘNG TỪ  
Mở đầu 53
Động từ Sum 54
Chia động từ thể chủ động 58
Chia động từ thể bị động 72
Động từ trung gian 82
Động từ bất hợp quy 88
PHẦN III: CÁC TỪ KHÔNG BIẾN ĐỔI  
Phó từ  95
Giới từ 100
Liên từ kết hợp và phụ thuộc 101
Thán từ 103
Bài tập ôn về từ pháp 105