Second Latin
Tác giả: Cora Carroll Scanlon, A.M, Charles L. Scanlon
Ký hiệu tác giả: SC-C
DDC: 475 - Văn phạm tiếng Latin cổ điển
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003267
Nhà xuất bản: Tan Books
Năm xuất bản: 1976
Khổ sách: 21
Số trang: 270
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013795
Nhà xuất bản: Tan Books
Năm xuất bản: 1976
Khổ sách: 21
Số trang: 270
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013796
Nhà xuất bản: Tan Books
Năm xuất bản: 1976
Khổ sách: 21
Số trang: 270
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích