Bài giải La ngữ
Tác giả: ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn
Ký hiệu tác giả: DCV
DDC: 475 - Văn phạm tiếng Latin cổ điển
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008933
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 148
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008935
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 148
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 7
Những từ viết tắt 9
TỪ PHÁP  
PHẦN I: SỰ BIẾN CÁCH  
Cách dùng các cách 13 
Thứ tự từ trong tiếng La tinh 14 
Kiểu biến cách 1 15 
Kiểu biến cách 2 18 
Tính từ lớp 1 28 
Kiểu biến cách 3 30 
Tính từ lớp 2 34 
Kiểu biến cách 4 36 
Kiểu biến cách 5 39 
Tính từ cấp so sánh bậc nhất 41 
Số từ 45
Đại từ 46 
PHẦN II: CHIA ĐỘNG TỪ  
Động từ Sum  56 
Chia động từ thể chủ động 59 
Chia động từ thể bị động 70 
Chia động từ trung gian 79
Động từ bất hợp quy 84
PHẦN III: CÁC TỪ KHÔNG BIẾN ĐỔI  
Phó từ 89
Giới từ 93
Liên từ kết hợp và phụ thuộc 95
Thán từ 96
Bài ôn tập về từ pháp 97
CÚ PHÁP  
Cú pháp về tương hợp 101
Túc từ của danh từ và tính từ 104
Cấp so sánh và cấp bậc nhất 106
Đại từ 109
Túc từ của động từ 112
Túc từ của thể bị động 115
Túc từ chỉ nơi chốn 118
Túc từ chỉ thời giờ 121
Cú pháp của động từ trong mệnh đề đơn 124
Mệnh đề phụ 130
Tổng ôn tập 139