Học tiếng La tinh. Phần lý thuyết
Phụ đề: Từ pháp
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 475 - Văn phạm tiếng Latin cổ điển
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008927
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 177
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008928
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 177
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008929
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 177
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009130
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 177
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 9
Những chữ viết tắt 8
TỪ PHÁP  
Khái niệm mở đầu 11
PHẦN 1: SỰ BIẾN CÁCH  
Mở đầu 17
CHƯƠNG I: CÁC BIẾN CÁCH CỦA CÁC DANH TỪ VÀ TÍNH TỪ  
Kiểu biến cách 1 22
Kiểu biến cách 2 24
* Tính từ lớp 1 26
Kiểu biến cách 3 29
* Tính từ lớp 2 33
Kiểu biến cách 4 35
Kiểu biến cách 5 37
Phụ lục  
Danh từ gốc Hy lạp 38
Danh từ bất hợp quy 38
CHƯƠNG II: TÍNH TỪ  
Các cấp nghĩa của tính từ 42
Số từ 47
CHƯƠNG III: ĐẠI TỪ  
Đại từ nhân vật 54
Đại từ - Tính từ sở hữu 56
Đại từ - Tính từ chỉ định. 57
Đại từ - Tính từ nghi vấn 59
Đại từ - Tính từ liên hệ 61
Đại từ - Tính từ phiếm chỉ 62
Đại từ tương liên 64
Giống trung của các đại từ - tính từ 65
PHẦN 2: CHIA ĐỘNG TỪ  
CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG CHIA ĐỘNG TỪ THỂ CHỦ ĐỘNG  
Ngôi, thì, lối, thể 67
Chia động từ thể chủ động 68
Động từ ESSE 71
Chia động từ kiểu 1 (AMARE) 72
Chia động từ kiểu 2 (DELERE) 74
Chia động từ kiểu 3 (LEGẼRE, CAPẼRE)  76
Chia động từ kiểu 4 (AUDIRE) 78
CHƯƠNG II: CHIA ĐỘNG TỪ THỂ BỊ ĐỘNG VÀ THỂ TRUNG GIAN  
* Thể bị động 81
Kiểu 1 (AMARE) 84
Kiểu 2 (DELERI) 86
Kiểu 3 (LEGI, CAPI) 88
Kiểu 4 (AUDIRI) 90
* Động từ trung gian và động từ bán trung gian 91
Kiểu 1 (IMITARI) 92
Kiểu 2 (DELERI) 93
Kiểu 3 (LEGI, CAPI) 94
Kiểu 4 (PARTIRI) 96
CHƯƠNG III: PHÂN LOẠI ĐỘNG TỪ LA TINH 97
CHƯƠNG IV: ĐỘNG TỪ BẤT HỢP QUY  
Ba loại  104
Động từ bất hợp quy thực sự 105
Động từ khuyết thiếu 110
Động từ không ngôi 112
PHẦN BA: CÁC TỪ KHÔNG BIẾN ĐỔI  
Chương I: Phó từ 113
Chương II: Giới từ 122
Chương III: Liên từ 125
Chương IV: Thán từ 130
Phụ lục  
I. Một số từ ngữ la tinh thường gặp trong nhiều ngôn ngữ 131 
II. Bảng từ chuyên môn pháp - việt 138
Bảng tra (theo A, B, C...) 145