Latin - For American
Tác giả: B. L. Ullman, Charles Henderson, JR, Norman E. Henry
Ký hiệu tác giả: UL-B
DDC: 475 - Văn phạm tiếng Latin cổ điển
Ngôn ngữ: Song ngữ
Tập - số: Vol 1
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000745
Nhà xuất bản: Macmillan
Năm xuất bản: 1981
Khổ sách: 21
Số trang: 468
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003157
Nhà xuất bản: Macmillan
Năm xuất bản: 1981
Khổ sách: 21
Số trang: 468
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003689
Nhà xuất bản: Macmillan
Năm xuất bản: 1981
Khổ sách: 21
Số trang: 468
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003690
Nhà xuất bản: Macmillan
Năm xuất bản: 1981
Khổ sách: 21
Số trang: 468
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích