Cách lần hạt theo Thánh Kinh
Tác giả: Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 242.7 - Lòng sùng kính Đức Maria
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008880
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 369
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích

Nhập đề 7

Lời sơ Lucia: Cùng Mẹ suy niệm đời Chúa 9
Đặc điểm của kinh mân côi 9
CÁCH LẦN HẠT THEO THÁNH KINH 11
NĂM SỰ VUI 17
Thứ nhất: Thiên thần truyền tin  17
Phần Thánh Kinh Cựu ước 23
Thứ hai: Đức Bà đi viếng  27
Phần Cựu ước 32
Thứ ba: Đức Bà sinh Chúa  35
Phần Cựu ước 41
Thứ bốn: Đức Bà dâng Chúa  45
Phần Cựu ước 50
Thứ năm: Đức Bà tìm được Chúa 53
Phần Cựu ước 56
NĂM SỰ SÁNG 59
Thứ nhất: Chúa chịu phép rửa 59
Phần Cựu ước 67
Thử hai: Chúa dự tiệc cưới Cana 71
Phần Cựu ước 77
Thứ ba: Chúa rao giảng nước trời 79
Phần Cựu ước 90
Thứ bốn: Chúa biến hình 97
Phần Cựu ước 104
Thứ năm: Chúa lập bí tích thánh thể 107
Phần Cựu ước 114
NĂM SỰ THƯƠNG 119
Thứ nhất: Chúa lo buồn đổ mồ hôi máu 119
Phần Cựu ước 131
Thứ hai: Chúa bị môn đồ phản bội  135
Phần Cựu ước 148
Thứ ba: Chúa chịu đánh đòn và đội mão gai  151
Phần Cựu ước 158
Làm như cũ :  
Thứ hai: Đức Chúa Giêsu bị đánh đòn 163
Phần Cựu ước 169
Thứ ba: Đức Chúa Giêsu chịu đội mao gai.  171
Phần Cựu ước 175
Thứ bốn: Chúa vác thánh giá 177
Phần Cựu ước 182
Thứ năm: Chúa chịu chết  185
Phần Cựu ước 199
NĂM SỰ MỪNG 203
Thứ nhất: Chúa sống lại 203
Phần Cựu ước 222
Thứ hai: Chúa lên trời. 225
Phần Cựu ước 237
Thứ ba: Chúa Thánh Thần hiện xuống 239
Phần Cựu ước 250
Thứ bốn: Chúa cho Đức Bà lên trời 253
Phần Cựuước 262
Thứ năm: Chúa thưởng Đức Mẹ trên trời  265
Phần Cựu ước 273
PHỤ CHƯƠNG I 277
CÁC THÁNH CA. 277
NĂM SỰ VUI 279
I/ Truyền tin  279
2/ Thăm viếng 282
3/ Giáng sinh 287
4/ Dâng Chúa trong đền thánh 292
5/ Tìm thấy Chúa 297
NĂM SỰ SÁNG 300
1/ Chúa chiu Phép rửa 300
2/ Tiêc cưới Cana 303
3/ Chúa rao giảng 305
4/ Biến hình 310
5/ Lập thánh thể 313
NĂM SỰ THƯƠNG 319
1/ Vườn Dầu 319
2/ Môn đệ phản bội 323
3/ Đánh đòn và vòng gai 328
4/ Vác thập giá 330
5/ Đóng đinh 332
NĂM SỰ MỪNG 337
1/ Sống lại  337
2/ Thăng thiên 340
3/ Hiện xuống 343
4/ Đức Bà lên trời 347
5/ Chúa thưởng Đức Mẹ  349
PHỤ CHƯƠNG II 353
Sơ Lược lịch sử tràng hạt mân côi  353
Giá trị lớn lao của chuỗi mân côi 356
Các ơn lành từ chuỗi mân côi  359
Liên kết việc lần hạt mân côi sẽ tăng thêm hiệu lực 365
Mục lục 367