Hồi ký của một Giám mục cao tuổi
Tác giả: Gm. Fx. Nguyễn Văn Sang
Ký hiệu tác giả: NG-S
DDC: 206.1 - Nhà lãnh đạo tôn giáo và công việc của họ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T4
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015134
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 360
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 1
PHẦN I: CUỘC ĐỜI VÀ NHỮNG BIẾN CỐ XẢY RA TỪ NĂM 1990 8
PHẦN II: TÓM TẮT SINH HOẠT  
Các năm Đại hội Giới trẻ thế giới 44
Tại Paris (Pháp) 44
Tại Rôma (Italia) 73
Bài Giáo lý (tại Hàm Lòng) 115
Tại Toronto (Canada) 226
Tại Bangalore (Ấn Độ) 268
Đại hội Giới trẻ tại Thái Bình 291
Đại hội Giới trẻ tại Phát Diệm 314
Đại hội Giới trẻ tại Hà Nội 320
PHẦN III: CÁC BÀI ĐỌC THÊM 333