Những câu chuyện về một thời
Tác giả: Đức Cha Phaolô Lê Đắc Trọng
Ký hiệu tác giả: LE-T
DDC: 262.13 - Giám mục, Tổng Giám mục và Hội đồng Giám mục
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015002
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 224
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 3
Bắt đầu đi học 5
Những ngày lễ lớn - Tết Nguyên Đán 9
Những ngày lễ riêng của họ đạo 15
Lễ Quan thầy 17
Đức Cha về kinh lược 20
Kinh lược lần thứ hai 21
Đi ở nhà thầy, những bước đầu 24
Những ngày dông dài 29
Trở lại Chủng viện 34
Kỳ học cuối cùng của Đại Chủng viện St Sulpice liễu giai 39
Một cuộc chiến tranh như mắt tôi trông thấy 49
Chuẩn bị lên Giêrusalem 58
Làm thế nào để vào được Hà Nội? 31
Lên núi Sion 65
Năm thứ nhất chức Linh mục 73
Cũng trong năm thứ nhất Linh mục, nhưng ở Hà Nội 83
Đức Cha Phanxicô Thịnh ra đi 89
Con đường mục vụ dài rộng đi Nam Định, Kỳ thứ nhất 96
Cha Vũ Đức Khâm là người thế nào? 100
Những hoạt động mục vụ đầu tiên tại xứ Nam Định 103
Nam Định hồi sinh 117
Khu Khoái Đồng 120
Đức Khâm Sứ Toà Thánh qua Nam Định 125
Những thay đổi trong nhà thờ 128
Cha xứ cũ 131
Tình hình các nhà thờ 135
Các hội đoàn 136
Các hội đoàn hồi cư và phát triển 139
Các hội đoàn của giới trẻ 143
Hội hát 145
Việc bác ái 147
Sửa chữa lại nhà cửa của Nhà xứ và nhà chung 149
Xứ Khoái Đồng phát triển 150
Số Linh mục thặng dư tại thành phố Nam Định 152
Y như một cuộc bắt cóc 158
Đời "cạo giấy" 162
Một cuộc "bắt cóc" 165
Mười ba tháng tử lạnh 168
Đời sống Thành phố Hà Nội năm 1952-1963 177
Tình hình tôn giáo tại các địa phương 182
Đài Fatima 187
Những lần ra khỏi Hà Nội 190
Đi nghỉ giữa vùng súng đạn 194
Đức Cha Khuê có làm chính trị không? 198
Trở lại Nam Định 202
Thành phố Nam Định vào đầu năm 1953 207
Cuộc rước Đức Mẹ du hành vòng quanh thế giới 216
Ngày cầu xin của trẻ em 218