Nhật ký một chuyến đi
Tác giả: ĐHY. GB. Phạm Minh Mẫn
Ký hiệu tác giả: PH-M
DDC: 206.1 - Nhà lãnh đạo tôn giáo và công việc của họ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003561
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 32
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003562
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 32
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003563
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 32
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003564
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 32
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích