Sáng thế - "Ta sẽ ở với con"
Tác giả: Lm. Vinh Sơn Mai Văn Kính
Ký hiệu tác giả: MA-K
DDC: 222.1 - Sáng thế
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014452
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014453
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014454
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích