Tìm hiểu sáng thế 1-11
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 222.1 - Sáng thế
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005958
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 126
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005960
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 126
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006313
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 126
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 3
Bảng chữ cái 4
Tên Các sách Thánh Kinh 5
DẪN VÀO SÁNG THẾ 7
Thư mục về sáng thế 1-11 17
Chương I: Nhập đề 20
I. Những khó khăn 20
II. Một ít quy Tắc chú giải 21
1. Tác giă viết vào thời nào? 22
2. Tác Giả viết với mục đích nào? Viết cho ai? 22
3. Tác giả ở trong khu vưc nào? 23
III. Cách thức Thiên Chúa mặc khải 23
IV. Kết luận thực tế 25
Chương II: Trình thuật tư tế (P) Về việc tạo dựng (1,1-2,4a) 27
I. Mấy nhận xét Sơ khởi 27
1. Vũ trụ luận Cận Đông cổ thời 27
2. Tính cách của trình thuật P 29
3. Dàn bài kết cấu 30
II. Chú giải 31
III. St 1 và sáng thế luận cận đông 41
1. Sáng thế Cận Đông 41
2. Đối chiếu với Sáng thế 1 43
IV. Tổng hợp đạo lý St 45
1. Thiên Chúa 45
2. Tạo Thành 46
3. Con Người 46
V. Đi xa hơn bản văn 46
1. Trong Cựu Ước 46
2. Trong Tân Ước 47
3. Trong phụng vụ 47
VI. Đề tài trao đổi về St 1 47
Chương III: Vườn E - đen và sa ngã (2,4b-3,24:J) 48
I. Mấy nhận xét sơ khởi 48
1. Dàn bài 48
2. So sánh với St 1 49
3. Chủ đích của St 2-3 50
4. Về các kiểu nói như nhân 51
II. Chú giải St 2 52
III. Chú giải St 3 59
Chương IV: Một ít vấn đề liên quan đến St 2 - 3 72
I. St 2-3 và thần học cận đông 72
II. Tính cách lịch sử của St 2-3 74
1. Không phải là lịch sử theo nghĩa hiện đại 77
2. Không phải chỉ là truyền kỳ tầm nguyên 77
3. Là một cái nhìn về lịch sử 79
III. Thuyết Tiến Hóa 81
1. Lược sử vấn đề 82
2. Hiện trạng vấn đề 82
IV. Thuyết đơn tổ và đa tổ 86
1. Phương diện khoa học 86
2. Phương diện Kinh Thánh 87
3. Phương diện Thần học 89
V. Đề tài trao đổi về St 2-3 91
Chương V: Nhìn chung về St 4-11 92
I. Tội lỗi tràn lan 92
1. Theo truyền thống J 92
2. Theo truyền thống p 94
II. Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa 95
Chương VI: Tích truyện Cain 97
I. Cain và Aben (4,1-16: J) 97
1. Chủ đích và Ý Nghĩa 97
2. Vị trí 97
3. Chú Giải 98
4. Aben Trong truyền thống 100
II. Hai Dòng Tộc (4,17-25: J) 100
1. Dòng tộc Cain (4,17-24) 101
2. Dòng tộc Seth (4, 25-26) 101
Chương VII: Hồng thủy (5,1-9,17) 102
I. Phần dẫn nhập (5,1-6,8) 102
1. Gia phả các tổ tiên Nôe (5: P) 102
2. Con Trai Thiên Chúa và con gái loài người (6,14: J) 104
3. Tội Lỗi tràn lan (6,5-8: J) 105
II. Trình Thuật Hồng Thủy 106
1. Các Truyền thống trong trình thuật 106
2. các truyền kỳ lưỡng hà về Hồng Thủy 107
3. Vài nét chú giải 109
III. Phần Kết Thúc (8,20-9,17: J P) 110
1. Nôe Tế Lễ Thiên Chúa (8,20-22 : J) 110
2. Thiên Chúa chúc lành và giao ước (9,1-17: P) 111
IV. Ý Nghĩa Hồng Thủy 112
1. Hồng Thủy trong St và trong Cựu Ước 112
2. Tân ước Và Kitô Giáo 113
Chương VIII: Từ Nôe đến Abraham (9,18-11,32) 114
I. Nôe và Các con (9,18-27: J) 114
II. Dòng Dõi Nôe 115
III. Tháp Babel (11,1-9: J) 115
1. Tháp Babel và các ziggurat 115
2. Chú giải 116
3. Ý Nghĩa Tháp Babel 118
IV. Hướng về Abraham (11,10-32: P) 119
Thay Lời Kết 120
Phụ Lục: Kích thước vũ trụ 121
Mục Lục 124