Đi tìm Lời Chúa trong Thánh Kinh
Phụ đề: Cựu ước
Nguyên tác: A la déscouverte de la Bible
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
Dịch giả: Lm. Bảo Tịnh ĐMNN
DDC: 221.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Cựu ước
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014324
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 323
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI MỞ ĐẦU 7
Chương nhập đề  
I. Thánh Kinh là cuốn sách như thế nào ? 9
A. Thánh Kinh là cả một bộ sách 9
B. Thánh Kinh là bộ sách của cả một dân tộc 12
II. Phương pháp học hỏi của chúng ta 15
III. Vài điểm phức tạp về quá trình hình thành sách thánh.  16
Về sách Ngũ thư 17
Chương I: Lịch sử dân Chúa trong lịch sử loài ngươi  
I. Trên con đường tiến hóa của nhân loại 24
II. Một vài điểm mốc trên bản đồ thế giới 27
Chương II : Lịch sử dân Thánh Kinh trước khi có Thánh Kinh (1800 -1200)  
I. Nếp sống du mục ở Cận Đông giữa năm 1800 và 1200  35
II. Đất Ca-na-an và dân du mục 38
III.  Ai-cập và tổ tiên của dân Thánh Kinh 42
VI. Dân Thánh Kinh trong cuộc đảo lộn quan trọng những năm 1200  48
Chương III: Việc định cư dân Chúa tại Ca-na-an thơi kỳ các Thủ lãnh (1200 -1030)  
I.  Dân Chúa dưới thời các Thủ lãnh 55
A. Tình hình chính trị tại Cận Đông vào thế kỷ 12 và 10 56
B. Lịch sử các bộ lạc trong dân Chúa 59
C. Đời sống kinh tế và xã hội thời các Thủ lãnh 69
D. Các tổ chức dân sự, quân sự và tôn giáo thời Thủ lãnh. 73
E. Những biến cố quan trọng trong thời kỳ các Thủ lãnh.  80
II. Các tập truyền của thời kỳ Thủ lãnh 83
A. Những tập truyền lịch sử 84
B. Các phương ngôn và ngạn ngữ 85
C. Các luật lệ trong Xuất hành (20,24 - 23,19) 86
D.  Những bài ca tôn giáo 88
III. Đọc chương 5 sách Thủ lãnh : “Bài ca của Đơ-vô-ra’.’ 88
Chương IV : Thiết lập nền quân chủ và các thể chế mơi (1050 - 933)  
I.  Khung cảnh lịch sử 93
II. Các bản văn Sách thánh 109
A. Lịch sử “Gia-vít”: một cách nhìn lại các biến cố nền tảng 110
B. Lịch sử thăng vương của Đa-vít (1 s 16 - 2 s 5) 116
C. Sự tích kế vị 118
D. Các Thánh vịnh nhà vua 120
Đ. Các Châm ngôn của Sa-lô-môn 121
III. Đọc đoạn sứ ngôn của Na-than (2 s 7, 1-17) 122
Sơ kết bốn chương 127
Chương V: Từ chia cắt đến lưu dày (933 - 587)  
Phần I: Vương triều miền bắc và các văn bản ( 933 - 722)  
I. Khung cảnh lịch sử 133
II. Các bản văn Thánh Kinh 138
A. Một vài tài liệu chính thức 139
B. Ê-li-a và Ê-li-sa (IV 17-19 và 21; 2 V 1-10 và 13,14-25) 139
C. A-mốt 142
D. Hô-sê 144
Đ. Tập truyền Ê-lô-hít: cách nhìn thứ hai về các biến cố nền tảng 148
III. Đọc phần Xuất hành của Ê-lô-hít: Mô-sê được gặp Chúa 151
Phần II : Vương quốc miền nam và các văn bản (933 - 587)  
I. Khung cảnh lịch sử.  155
II. Các văn bản 163
A. Kết hợp Gia-vít và Ê-lô-hít 163
B. Sách Đệ nhị luật: cách thứ ba nhìn lại các biến cố nền tảng 165
C. Luật về sự thánh (Lv 17-26)  
D. I-sai-a  
Đ. Mi-kha 181
E. Na-khum 183
G. Sô-phô-ni-a 185
H. Kha-ba-cúc 186
L.  Giê-rê-mi-a 187
III. Đọc chương sáu của Đệ nhị luật: “Hãy kính mến Chúa ngươi” 193
Chương VI : Thời kỳ lưu đày (587 - 538)  
I.  Bối cảnh lịch sử 199
A. Trung đông sau năm 587 199
B. Dân Ít-ra-en sau thảm bại 201
C. Những kẻ lại Pa-lét-tin 201
D. Trốn xuống Ai-cập £02
Đ. Lưu đày tại Ba-bi-lon 202
E. Ky-rô lên ngôi và chấm dứt lưu đày 205
II. Các bản văn 206
A. Sách Ai-ca 207
B. Ê-dê-ki-en, ngôn sứ giữa dân lưu đày 208
C. Lịch sử theo quan điểm giáo sĩ : cách nhìn lại các biến cố nền tảng lần thứ hai 212
D. Lịch sử theo Đệ nhị luật: một cách nhìn lại quá khứ của dân tộc 219
Đ. Các bản văn khác của thời lưu đày 225
E. I-sai-a II, ngôn sứ của cuộc hồi hương (Is 40-55) 227
III.  Đọc I-sai-a 52,13-53,12 : Người tôi tớ đau khổ 334
Chương VII : Thời đại đế quốc Ba-tư (538 - 332)  
I. Khung cảnh lịch sử.  238
II. Các bản văn 248
A. Các tập tài liệu lịch sử.  248
B. Các sách ngôn sứ 249
C. Loại sách triết ngôn 256
D. Sách Ngũ thư: nhìn lại lần chót các biến cố nền tảng 261
E. Sách Thánh vịnh 264
III. Đọc I-sai-a 61,1-11 : “Thần khí Thiên Chúa trên tôi"  267
Chương  VIII: Thời kỳ Hy-lạp (Từ năm 332 đến Đức Giê-su)  
I. Khung cảnh lịch sử.  272
A. Miền Trung Đông năm 334 272
B. Nước Hy-lạp ở thế kỷ thứ tư. 273
C. Triều đại A-lê-xan-đê 274
D. Các sứ quân và các nước gốc Hy-lạp 276
Đ. Chế độ Giu-đa trước năm 170 277
E. Cuộc nổi dậy của Ma-ca-bê 280
G. Đế quốc Rô-ma 283
II. Các bản văn 285
A. Các tập sách Thánh phát xuất từ biến cố Vua A-lê-xan-đê 286
B. Những suy nghĩ của triết nhân tiếp cận với văn hóa Hy-lạp 290
C. Năm cách nhìn cuộc nổi dây của Ma-ca-bê 296
D. Những tác phẩm cuối cùng của giai đoạn tản mác 306
III. Đọc chương bảy sách Đa-ni-en : Con Người 310
LỜI TÓM KẾT. 313