Tìm hiểu Cựu ước
Tác giả: Lm. Trần Phúc Nhân
Ký hiệu tác giả: TR-N
DDC: 221.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Cựu ước
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000487
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 19
Số trang: 309
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006169
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 309
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006170
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 309
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006171
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 309
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006172
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 309
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007080
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 309
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 1
Thư mục 2
Tên các sách Kinh Thánh 3
Bài 1: Cựu ước là gì? 11
I. Kinh Thánh là gì? 11
1. Thiên Chúa đã nói với loài người 11
2. Lời Thiên Chúa được ghi chép lại thế nào? 12
3. Kinh Thánh gồm những phần chính nào? 12
II. Cựu ước là gì? 13
1. Xét về hình thức 13
2. Xét theo nội dung 15
III. Phương pháp học hỏi Kinh Thánh 17
1. Học Kinh Thánh như một bộ sách cổ 18
2. Học Kinh Thánh như một sách linh hứng 19
Bài 2: Địa lý Kinh Thánh 21
I. Ai cập 21
II. Miền Lưỡng Hà 22
III. Bờ biển Phê-ni-ki 22
IV. Xứ Pa-lét-tin 23
1. Diện tích 23
2. Hình thể 24
3. Khí hậu 25
Bài 3: Thiên Chúa tạo dựng trời đất (St, 1-2,4a) 27
I. Tìm hiểu bản văn 28
1. Kết cấu đoạn văn 28
2. Thể văn và mục đích 29
3. Giải nghĩa đoạn văn 30
II. Giáo huấn của đoạn văn 33
1. Về Thiên Chúa 33
2. Về vạn vật 34
3. Về con người 34
III. Đi xa hơn đoạn văn 35
1. Trong Cựu ước 35
2. Trong Tân ước 35
3. Trong phụng vụ 35
Bài 4: Thiên Chúa tạo dựng con người (St 2,4b-25) 37
I. Tìm hiểu bản văn 37
1. So sánh chương 2 với chương 1 37
2. Giải nghĩa đoạn văn 38
II. Giáo huấn của đoạn văn 43
Bài 5: Sa ngã và hình phạt (St3) 45
I. Tìm hiểu bản văn 45
II. Đúc kết ý nghĩa 49
1. Văn mạch chương 2-3 49
2. Tội nguyên thủy là tội nào? 49
3. Những hậu quả của tội 50
III. Mở sang Tân ước 51
IV. Vài vấn đề chung quanh ST 1-3 52
1. Thuyết tiến hóa 52
2. Đơn tổ hay đa tổ? 54
Bài 6: Tội lỗi và thương xót (St 4-11) 56
I.Cain và Aben (4,1-16) 56
1. Ý nghĩa 56
2. Aben trong Tân ước 57
II. Hồng thủy 58
1. Dẫn nhập (5,1-6,8) 58
2. Trung tâm: Hồng thủy (6,9-8,19) 59
3. Kết thúc (8,20-9,17) 61
4. Hồng thủy trong Tân ước và Kitô giáo 61
III. Tháp Ba-ben (11,1-9) 62
1. Hình ảnh tháp Ba-ben 62
2. Ý nghĩa tháp Ba-ben 63
IV. Hướng về Áp-ra-ham (11,10-32) 64
V. Tổng kết về St 1-11 64
Bài 7: Áp-ra-ham, cha của những kẻ tin 66
I. Khung cảnh 66
II. Thiên Chúa gọi Áp-ra-ham (St 12,1-4) 67
1. Tìm hiểu đoạn văn 67
2. Bài học 68
III. Thiên Chúa lập minh ước với Áp-ra-ham (St 15) 69
1. Tìm hiểu đoạn văn 70
2. Bài học 71
IV. Lòng tin của Áp-ra-ham 72
1. Ra đi theo tiếng gọi của Thiên Chúa 72
2. Tin vào lời hứa 72
3. Cao điểm lòng tin: hiến tế I-xa-ác (St 22) 73
V.Tầm quan trọng 73
1. Trong Cựu ước 73
2. Trong Tân ước 75
3. Trong phụng vụ 76
4. Tổ phụ Áp-ra-ham với chúng ta 77
Bài 8: Các tổ phụ 80
I. I-xa-ác 80
II. Gia-cóp 81
1. Gia-cóp con người khôn khéo 81
2. Gia-cóp với Thiên Chúa 81
3. Bài học của sự tích Gia-cóp 83
III. Giuse 84
1. Khung cảnh 84
2. Bài học 84
Bài 9: Môsê và việc thành lập Ít-ra-en 86
I. Các sách thuật lại về thời Môsê 86
II. Con cháu Giacóp ra khỏi Ai-cập 88
1. Con cháu Giacóp bị áp bức (Xh 1-2) 88
2. Thiên Chúa chuẩn bị một vị cứu tinh 89
3. Thiên Chúa gọi Môsê để giao cho một sứ mạng (Xh 3) 89
4. Môsê tranh đấu để giải thoát dân (Xh 5-12) 93
5. Lễ Vượt Qua (Xh 12-13) 94
6. Đi qua Biển Đỏ (Xh 14-15) 94
7. Đi trong sa mạc (Xh 16-18) 96
III. Minh ước giữa Thiên Chúa và dân Itraen 96
1. Chuẩn bị lập minh ước 96
2. Nghi lễ kết ước 98
3. Dân vi phạm minh ước 99
4. Thiên Chúa lập lại minh ước 101
IV. Đi về đất hứa 101
1. Từ núi Sinai đến Can-đê 102
2. Luật xã hội 106
3. Luật tế tự 106
4. Luật Itraen và luật các dân xung quanh 107
5. Luật Cựu ước và Tin Mừng 109
VI. Thời Môsê với chúng ta 110
1. Tấm gương của Môsê 110
2. Ý niệm về thời Mỗ-sê trong cựu ước 112
3. Ý niệm về thời Mô-sê trong Tân ước 113
4. Phụng vụ Giáo hội 114
Bài: 10. Giô-suê lãnh dạo dân chiếm đất Ca-na-an 117
I. Tình trạng xứ Ca-na-an khi ít-ra-en đến 117
1. Chính trị 117
2. Văn hóa và tôn giáo 118
II. Sách Giô-suê 118
III. Nhìn sơ lược về một ít sự việc  119
1. Qua sông Gio-đan (Gs 3-4) 119
2. Chiến tranh chinh phục (Gs 6-11) 120
3. Đại hội Si-kem (Gs 24) 122
IV. Ý nghĩa sách Giô-suê 123
1. Trong Cựu ước 123
2. Trong Tân ước 123
Bài 11- Thời đại các thủ lãnh 125
I. Tình trạng thời đó 125
II. Sách Thủ lãnh 126
III.  Nói sơ lược về các thủ lãnh 127
I. Ê-hút ám sát vua Ếch-lon 127
2. Bà Đê-bô-ra và tướng Ba-rắc (Tl 4-5) 128
3. Ghê-đê-ôn thđng quân Ma-đi-an (Tl 6-9) 128
4. Giép-tê và lờl thề oan nghiệt (Tl 10-12) 129
5. Sam-sôn mạnh và yếu. yếu mà mạnh (T113-16) 129
IV. Sách Thủ lãnh với chúng ta 130
Bài 12. Lập nền quân chủ: Sa-mu-en và Sau-lô 132
I. Sử liệu về thời quân chủ 132
1. Sách Sa-mu-en 132
2. Sách các Vua 132
3. Sách Sử biên niên 133
4. Các sách ngôn sứ 133
5. Sử liệu ngoại quốc 133
II. Sa-mu-en (quãng 1040) 133
1. Thời niên thiếu (1 Sm 1-3) 133
2. Lập nền quân chủ (1 Sm 8-11) 134
III.  Vua Sau-lê (1030- 1010) 135
Bài 13. Đa-vít, tôi trung của Chúa (1010-970) 137
I. Tổ tiên của Đa-vít 137
II. Những bước đầu 138
1. Thời niên thiếu (1 Sm 16-19) 138
2. Đời lưu lạc (1 Sm 20-31) 139
III. Lên ngôi vua (2 Sm 2-ổ) 139
IV. Sự nghiệp của Đa-vít 140
1. Quân sự 140
2. Tổ chức nội bộ 142
V.  Ai sẽ nối ngôi Đa-vít ? 142
1. Lời Chúa hứa cho nhà Đa-vít (2 Sm 7) 142
2. Loạn Ap-sa-lôm (2 Sm 13-20) 143
3. A-đô-ni-a và Sa-lô-mon tranh ngôi vua (1 V 1-2) 143
VI. Tổng kết về Đa-vít 144
1. Thành tích chính trị 144
2. Con người Đa-vít 144
3. Đa-vít trong Kinh Thánh 146
Bài 14. Sa-lô-mon, một sự huy hoàng đắt giá (970-931) 149
I. Những thành tích 149
1. Ngoại giao 149
2. Quân sự 150
3. Hành chánh 150
4. Kinh tế 150
5. Vãn hóa 150
6. Tôn giáo 151
II. Mặt trái 154
1. Thờ thần ngoại 154
2. Thuế má, phục dịch 154
3. Sự thay đổi trong xã hội 154
4. Mầm phản loạn 155
III. Tổng kết về Sa-lô-mon 155
Bài 15. Các ngôn sứ, lãnh đạo tinh thần của dân Chúa 157
I. Tình trạng dân Thiên Chúa thời các vua 157
1. Về mặt chính trị 158
2. Về mặt xã hội 158
3. Về mặt tôn giáo 159
II.  Đại cương về các ngôn sứ 159
1. Ngôn sứ là gỉ ? 160
2. Các ngôn sứ trong lịch sử íl-ra-en 161
3. Thiên triệu ngôn sứ 162
4. Ngôn sứ trình bày giáo huấn thế nào ? 163
Bài 16. Ê-li-a và Ê-li-sê 165
I. Khung cảnh lịch sử 165
II. Hoạt động  
1. Về mặt tôn giáo 165
2. Về mặt xã hội 167
III. Ê-li-sê, đồ đệ của Ê-li-a. 168
IV. Di sản của Ê-li-a 169
1. Gia-vê là Chúa 169
2. Ê-li-a trở lại 169
3. Ông tổ các nhà tu hành 170
Bài 17. Các ngôn sứ thế kỷ thứ 8 tại ít-ra-en 171
I.  A-mốt 171
1. Khung cảnh lịch sử 171
2. Sứ điệp của A-mốt 171
3. Ảnh hưởng 174
II. Hô-sê 174
1. Khung cảnh lịch sử 174
2. Sứ điệp của Hô-sê 174
3. Ảnh hưởng 177
Bài 18. Các ngôn sứ thế kỷ thứ 8 tại Giu-đa 179
I. I-sai-a 179
1. Khung cảnh và hoạt động 179
2. Sứ điệp 180
3. Ảnh hưởng 185
II. Mi-kha 186
Bài 19. Các ngôn sứ thế kỷ thứ 7 188
I. Giê-rê-mi-a 188
1. Khung cảnh và đời sống 188
2. Sứ điệp 189
3. Ảnh hưởng 197
II. Xô-phô-ni-a 198
III. Na-khum 199
IV. Kha-ba-cúc 200
Bài 20. Các ngôn sứ thời lưu đày Ba-bi-lon 202
I. Tình trạng dân thời lưu đày 202
1. Tình trạng vđt chốt 202
2. Tình trạng tôn giáo 204
II. Ê-dê-ki-en 200
1. Đời sống và hoạt động 206
2. Sứ điệp 206
3. Ảnh hưởng 210
III. Sách Yên ủi ít-ra-en (Is 40-55) 211
1. Vấn đề sách I-sai-a 211
2. Sứ điệp Sách Yên ủi 213
3. Các bài ca về Người tôi tớ Gia vê 215
Bài 21. Các ngôn sứ thời phục hưng (thế kỷ 6-4) 219
I. Công cuộc hồi hương và tái thiết 219
1. Ki-rô lộp đế quốc Ba-tư 219
2. Người Do-thái hồi hương 220
II. I-sai-a  221
1. Thành phần 221
2. Giáo huấn 221
III.   Khác gai 224
IV.  Da-ca-ri-a. 224
1. Da-ca-ri-a 1-8.... 224
2. Da-ca-rl-a 9-14 225
V. Ma-la-khi 225
VI. Ô-va-đl-a 227
VII. Giô-en 227
VIII. Sách Giô-na. 228
1. Lược truyện 228
2. Thể vần 228
3. Bởi học 228
Bài 22. Thời dại ảnh hưởng Hi-lạp (thế kỷ 4-2) 231
I. Khung cảnh lịch sử 231
II. Sách Tô-bi-a 232
III. Sách Giu-đi-tha 233
1. Thể vần 233
2. Giáo huấn 234
IV. Sách Ét-te 234
V. Hai sách Ma-ca-bê 235
1. Khung cảnh lịch sử 235
2. Sách 1 Ma-ca-bê 236
3. Sách 2 Ma-ca-bê 237
VI.  Sách Đa-ni-en 238
1. Nội dung 239
2. Thể văn 239
3. Sứ điệp 240
4. Ảnh hưởng 241
VII. Sách Ba-rúc 242
Bài 23. Các hiền nhân ít-ra-en 244
I. Đại cương về các sách giáo huốn 244
II. Sách Châm ngôn 246
1. Châm ngôn là gì ? 246
2. Các phần của sách Châm ngôn 246
3. Sách Châm ngôn với chúng ta 249
III. Sách Gióp 250
1. Lược truyện '250
2. Vấn đề của sách Gióp 251
3. Sách Gióp với chúng ta 252
IV. Diễm ca 253
1. Diễm ca nói về tình yêu 253
2. Diễm ca có một ý nghĩa thiêng liêng 253
V.  Sách Giảng viên 254
1. Nhan đề và tác giả 254
2. Ý nghĩa 255
3. Sách Giảng viên với chúng ta 256
VI. Sách Huấn ca 256
1. Tác giả và thời đại 256
2. Giáo huấn 257
3. Huấn ca với chúng ta 256
VII. Sách Khôn ngoan 258
1. Tác giả và thời đại 258
2. Giáo huấn 259
3. Sách Khôn ngoan với chúng ta 260
Bài 24. Các Thánh vịnh 262
I. Thư mục 262
1. Sách 262
2. Tạp chí 263
II. Thánh vịnh trong kinh nguyện của Giáo hội 264
III. Những khó khăn gặp khi dùng Thánh vịnh 265
1. Thói quen 265
2. Ngôn ngữ 266
3. Các Tv bắt nguồn từ một thế giới khác 266
4. Các Tv phản ánh một mọc khâl bốt toàn 267
IV. Vài đề nghị về việc học hỏi Thánh vịnh 268
1. Học hỏi các Tv trong khuôn khổ cựu ước 268
2. Ki-tô hóa các Tv 269
V. Khái niệm về luậtt thơ tiếng Híp-rt 221
1. Hình thức 272
2. Nội dung 273
VI. Đại cương về bộ Thánh vịnh 275
I. Số thánh vịnh 275
2. Tác giả và thời đại 276
3. Các thể vần Tv 277
VII. Thánh vịnh tán tụng 279
VIII. Thánh vịnh van xin 282
IX. Thánh vinh tạ ơn 285
X.  Thánh vịnh vương đế 286
XI. Thánh vịnh giáo huấn 287
Thay lời kết 289
Phụ lục: Tóm iược lịch sử thời cựu Ưởc và Tân ước  293
Mục lục 299