Để đọc Cựu ước
Nguyên tác: Pour lire Lancient testament
Tác giả: Gerard Billon, Philippe Gruson
Ký hiệu tác giả: BI-G
Dịch giả: Thiên Hựu, Xuân Hùng
DDC: 221.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Cựu ước
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009138
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 384
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009213
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 384
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010269
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 384
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giao ước  13
PHẦN THỨ NHẤT: NGŨ THƯ 59
Chương I: Sách Sáng thế, các nguồn gốc 63
Chương II: Sáng thế, các Tổ phụ 83
Chương III: Xuất hành, Lê vi, Dân số 93
Chương IV: Sách Đệ nhị luật  109
PHẦN HAI: CÁC NGÔN SỨ 125
Chương V: Từ Giôuê đến Đavid 129
Chương VI: Từ Salômon đến lưu đầy 141
Chương VII: Các ngôn sứ của thế kỷ VIII 157
Chương VIII: Các ngôn sứ của thế kỷ VII 169
Chương IX: Sách Isaia 183
PHẦN THỨ BA: CÁC SÁCH KHÁC 215
Chương XI: Các thánh vịnh 219
Chương XII: Sách Job 241
Chương XIII: Sách châm ngôn năm, cuộn sách 251
Chương XIV: Đaniel, Esdras-Nêheemia, sách Sử biên niên 263
PHẦN THỨ TƯ: CÁC SÁCH THUỘC QUI ĐIỂN THỨ HAI 279
Chương XV: Các sách Macabê, Juđitha, Đaniel và Esther, bản Hy lạp 283
Chương XVI: Sách Toobit, Huấn ca, Khôn ngoan, Baruc, thư của Giêrêmia 301
Phụ lục 317