Praelectiones Biblicae vetus Testamentum
Tác giả: Hadriano Simon, CSSR
Ký hiệu tác giả: SI-H
DDC: 221.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Cựu ước
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011706
Nhà xuất bản: Taurini
Năm xuất bản: 1949
Khổ sách: 21
Số trang: 714
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích