Hướng dẫn đọc Cựu ước
Nguyên tác: Pour lire l'Ancien Testament
Tác giả: Etienne Charpentier
Ký hiệu tác giả: CH-E
Dịch giả: Lm. Carolo Hồ Bạc Xái
DDC: 221.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Cựu ước
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006147
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 323
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006148
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 323
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006149
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 323
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006150
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 323
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007494
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 335
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG DẪN NHẬP. TỔNG QUÁT  
Bài 1: THÁNH KINH MỘT QUYỂN SÁCH HAY MỘT THƯ VIỆN  10
I. Danh từ  10
II. Những sách  11
III. Xếp loại  12
IV. Ngôn ngữ  13
V. Phân đoạn và phân câu  13
Bài 2: MỘT DÂN TỘC NHÌN LẠI DÒNG ĐỜI CỦA MÌNH  16
Bài 3: ĐỌC VÀ NGHIÊN CỨU MỘT BẢN VĂN  26
I. Phân tích lịch sử  26
II. Phân tích cơ cấu  30
III. Một dụ ngôn  31
Bài 4: MỘT DÂN TỘC ĐƯỢC ĐÁNH DẤU BỞI ĐỊA DƯ CỦA NÓ  36
I. Những nền văn minh lớn  36
II. Canaan  37
Bài 5: MỘT DÂN TỘC ĐƯỢC ĐÁNH DẤU BỞI NÃO TRẠNG TRUNG ĐÔNG 39  
I. Não trạng Aicập   44
II. Não trạng Thánh Kinh  44
Bài 6: MỘT NGÀN NĂM LỊCH SỬ HAY LÀ NHỮNG GIAI ĐOẠN LỚN CỦA ISRAEL  50
I. Vương quốc của Đa vít – Salomon  50
II. Hai vương quốc Giuđa và Israel  51
III. Lưu đầy ở Babylone  52
IV. Dưới ách đô hộ của Batư  52
V. Dưới ách đô hộ của Hy lạp rồi Rôma  52
CHƯƠNG I. BIẾN CỐ XUẤT HÀNH  
Bài 1: ĐỌC BẢN VĂN Xh 12,1-13,16  55
I. Đọc lần đầu 55
II. Đọc lần thứ hai  55
III. Nghiên cứu Xuất hành  60
IV. Bài ca chiến thắng của những người được cứu  69
Bài 2: XUẤT HÀNH BIẾN CỐ THÀNH LẬP DÂN  73
I. Một biến cố thành lập dân  73
II. Một cuộc gặp gỡ Thiên Chúa  74
III. Một quá khứ luôn là hiện tại  75
Bài 3: XUẤT HÀNH ĐÃ DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO?  76
I. Thế nào là một biến cố lịch sử?  76
II. Xuất hành đã diễn ra thế nào?  78
CHƯƠNG II. VƯƠNG QUỐC CỦA GIÊRUSALEM  
Bài 1: LỊCH SỬ  82
I. Từ Xuất hành đến Đa vít 82
II. Đavít  84
III. Salomon  86
IV. Hai vương quốc  87
Bài 2: LỊCH SỬ THÁNH JAHVISTE  89
I. Một bản văn chìa khóa  91
II. Đọc vài bản văn  92
III. Tường thuật về cuộc tạo dựng  99
Bài 3: NHỮNG NGÔN SỨ CỦA VƯƠNG QUỐC GIUĐA  111
I. Natan  111
II. Isaia  112
III. Mikha  115
CHƯƠNG III. VƯƠNG QUỐC PHÍA BẮC (935-721)  
Bài 1: LỊCH SỬ  117
I. Hoàn cảnh địa dư  117
II. Hoàn cảnh kinh tế  118
III. Hoàn cảnh tôn giáo  118
IV. Hoàn cảnh chính trị  119
V. Chính sách đối thoại  120
VI. Dân Samaria sau năm 721  
Bài 2: NHỮNG NGÔN SỨ CỦA VƯƠNG QUỐC PHÍA BẮC  123
I. Eelia  123
II. Amos – Ngôn sứ của đức công bình  126
III. Hôsê – Ngioon sứ của tình thương  127
IV. Nghiên cứu mộ bản văn  130
Bài 3. LỊCH SỬ THÁNH CỦA PHÁI BẮC HAY LÀ TRUYỀN THỐNG ELOHISTE  133
I. Giao ước Sinai  135
II. Hiến tế Isaac  136
Bài 4: LƯỚT QUA LỊCH SỬ THÁNH CỦA PHÍA BẮC 138  
CHƯƠNG IV. GIAI ĐOẠN CUỐI CỦA VƯƠNG QUỐC GIUĐA LỊCH SỬ (721-587)  
I. Giuđa từ 933 đến 721  144
II. Giuđa giữa 721 và 587  145
III. Cú sốc do việc Israel sụp đổ năm 721  148
Bài 1: SÁCH ĐỆ NHỊ LUẬT  150
I. Sách Đệ nhị luật hiện nay và lịch sử của nó  150
II. Một trào lưu tư tưởng  155
III. Nghiên cứu một bản văn: Lễ tạ ơn đầu mùa ĐNL  157
Bài 3: TRUYỀN THỐNG JESHOVISTE (J-E)  162
Bài 4: NHỮNG NGÔN SỨ CỦA GIUĐA THẾ KỶ VI  165
I. Nakhum  165
II. Xôphônia  165
III. Khabacuc  166
IV. Giêreemia  168
CHƯƠNG V. THỜI LƯU ĐẦY Ở BABYLON (587-538)  
Bài 1: LỊCH SỬ  174
I. Mười năm điên loạn 597-587  174
II. Phép lạ của cuộc lưu đày  175
III. Bên bờ sông Babylon  177
IV. Đấng Mesia mang tên Cyrus  178
Bài 2: CÁC NGÔN SỨ THỜI LƯU ĐÀY  181
Bài 3: SÁCH LÊVI  
I. Cần có những lễ nghi  188
II. “Các người hãy nên thánh , vì Ta là thánh”  188
III. “Máu chính là sự sống” Lv 17,11.14  191
IV. Vài văn bản của sách Lêvi  194
Bài 4: LỊCH SỰ TƯ TẾ  195
I. Một bản văn chiad khóa St 1,28  197
II. Đọc lướt qua truyền thống P  198
III. Tường thuật tạo dựng St 1,1-2,4  201
CHƯƠNG VI. ISRAEL DƯỚI ÁCH ĐÔ HỘ CỦA BA TƯ (538-333)  
Bài 1. LỊCH SỬ  208
I. Đế quốc Ba tư  208
II. Lưu đầy trở về  210
III. Năm 515 – kỷ nguyên của đền thờ thứ hai  211
IV. Những nét quan trọng  212
Bài 2. NHỮNG NGÔN SỨ THỜI HỒI HƯƠNG  215
I. Khácgai  215
II.  Đệ nhất Dacaria  215
III. Malakhi  215
IV. Gioen  216
V.  Đệ tam Isaia  218
Bài 3. LUẬT HOẶC NGŨ THƯ  222
I. Luật  222
II.  Torah thành văn và truyền khẩu  224
III. Dân Samaria  225
IV. Hai quyển Sử biên niên – Sách Ét-ra và sách Nơkhemia  225
Bài 4. SỰ KHÔN NGOAN  228
I. Ai là người khôn ngoan hay (hiền sĩ) ở Israel  229
II. Những sách về khôn ngoan trong thời Ba tư  231
CHƯƠNG VII. ISRAEL DƯỚI ÁCH ĐÔ HỘ CỦA HY LẠP (333-63) VÀ ROMA (SAU NĂM 63)  
Bài 1. LỊCH SỬ  240
I. Israel dưới quyền nhà Lagos: 333-198  241
II. Israel dưới quyền nhà Seleucos 198-63  242
III. Nhứng hệ phái Do Thái  244
Bài 2. MỘT NGÔN SỨ THỜI HY LẠP ĐỆ NHỊ DACARIA  246
Bài 3. NHỮNG SÁCH VỀ KHÔN NGOAN  250
I. Qohelet hoặc Giảng viên  250
II. Tôbia (Thuộc Đệ Nhị thư quy)  251
III. Diễm ca  251
IV. Siracide hay Huấn ca (Thuộc đệ  nhị quy thư)  252
Bài 4. NHƯNG TÁC PHẨM RƠI RỚT TRONG THỜI MACABE  254
I. Giuđitha (Đệ nhị quy thư) và Ét te  255
II. 2Macabe (Đệ nhị quy thư)  257
Bài 5. CÁC SÁCH KHẢI HUYỀN  258
Như lực sĩ nhả xa  259
Một trào lưu phổ biến  260
Bài 6. SÁCH ĐANIEN 262
I. Những chuyện đạo đức hoặc chuyện hài hước đen  262
II. Một đoạn Khải huyền  265
Bài 7. KHÔN NGOAN Ở DIIASPORA  269
I. Sách Barúc (Đệ nhị quy thư) 269
II. Sách Khôn ngoan (Đệ nhị quy thư)  271
CHƯƠNG VIII. CÁC THÁNH VỊNH  
Bài 1. TỔNG QUÁT  275
I. Những tiếng kêu của con người  275
II.  Hai loại ngôn sứ  276
III. Ngôn sứ của một thời đại  278
IV. Cách đánh số các thánh vịnh  278
V.  Những văn thể  279
Bài 2. NHỮNG THÁNH VỊNH LÊN ĐỀN TV 120-134 281  
I. Văn thể  281
II. Thi văn Híp-ri  282
III. Hình ảnh  282
IV. Liên hệ với sách thánh  283
V. Lời cầu nguyện của Kitô hữu  284
Bài 3. THÁNH VỊNH TÁN TẠ THIÊN CHÚA CỨU TINH VÀ TẠO HÓA 288  
I. Thiên Chúa cứu tinh  289
II. Thiên Chúa tạo hóa  289
III. Cơ cấu của những thánh vịnh tán tạ  289
IV. Lời nguyện của chúng ta  290
V.  Nghiên cứu vài Thánh vịnh  291
Bài 4. THÁNH VỊNH TÁN TẠ THIÊN CHÚA Ở KỀ BÊN  295
I. Emmanuel: Thiên Chúa ở với ta  295
II.  Thiên Chúa hiện diện trong đền thời  295
III. Thiên Chúa hiện diện bằng luật của Ngài  296
IV. Nghiên cứu vài Thánh Vịnh  297
Bài 5. THÁNH VỊNH HY VỌNG  301
I. Chúa là vua 301
II. Sinh nhật của vua  302
III. Nghiên cứu vài Thánh vịnh  304
Bài 6. CÁC THÁNH VỊNH XIN ƠN VÀ TẠ ƠN  308
Bài 7. CÁC THÁNH VỊNH CẦU NGUYỆN ĐỂ SỐNG 313
I. Ca ngợi người công chính ha là tôn kính các thánh  313
II. Tôn kính luật  314
III. Vấn đề thưởng phạt  314
IV. Nghiên cứu vài thánh vịnh  316
CHƯƠNG CUỐI. CUỐI CUỘC HÀNH TRÌNH  
1) Bạn đã biết những gì và còn lại những gì?  318
2) Thời bây giờ mà còn đọc cựu ước làm chi nữa?  319
3) Lời Chúa hay lời của loài người?  322
4) Lời tạ ơn  324