Để đọc Cựu ước
Nguyên tác: Pour lire l'Ancient Testament
Tác giả: Etienne Charpentier
Ký hiệu tác giả: CH-E
Dịch giả: Thiên Bình
DDC: 221.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Cựu ước
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006078
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1980
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006122
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1980
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006144
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1980
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006146
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1980
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Một chỉ nam Thánh kinh 3
Sửa soạn hành trang 7
1. Kinh thánh: cuốn sách hay tủ sách 8
2. Một dân tộc đọc lại đời mình 12
3. Đọc và học một bản văn 17
4. Một dân tộc ghi dấu địa dư của mình 25
5. Một dân tộc ghi dấu não trạng trung đông 29
6. Ngàn năm lịch sử hay các giai đoạn lớn của Israel 36
I. Xuất hành: một dân tộc diễn tả niềm tin của mình 41
Nghiên cứu một bản văn: Xh 13,17-14,31 44
Các truyền thống của Ngũ thư 46
Biến cố nền tảng (thành lập) 53
II. Vương quốc Giêruslem 60
Lịch sử thành Giavít 63
Trình thuật sáng tao St 2-3 68
Các Ngôn sứ vương quốc Giuđa: Nathan, Isaia, Mikha 75
III. Vương quốc phía bắc 935-721 79
Các ngô sứ vương quốc Bắc: Êlia, Amos, Hôsê 83
Lịch sử thánh miền Bắc: truyền thống Êlôhít 90
IV. Thời kỳ cuối cùng của vương quốc Giuđa 721-587 98
Đệ nhị luật 101
Truyền thống Giêhôvít 109
Các ngông sứ ở Giuđa: Nakhum, Xôphônia, Khabacuc, Giêrêmia 112
V. Lưu đầy ở Babylon 587-538 116
Các ngôn sứ thời lưu đầy: Êdêkien, Isaia đệ nhị 119
Sách Lêvi 123
Lịch sử tư tế, trình thuật sáng tạo St 1 127
VI. Israel dưới ách đô hộ của người Batư: 538-333 135
Các ngôn sứ thời hồi hương: Khácgai, Dacaria, Malakhi, Gioen … 138
Sách Lề luật hay ngũ thư 142
Sử biên biên I - II - Etra - Nơkhêmia 145
Các sách thời Batư: Rút, Giona, Gióp, Châm ngôn 148
VII. Israel dưới ách Hilạp: 333-63 và ách Rôma sau năm 63 154
Một ngôn sứ thời Hilạp: Dacaria đệ nhị 157
Các văn phẩm khôn ngoan: Giảng viên, Toobia, Diễm ca, Huấn ca 159
Âm hưởng văn chuowngsau thiên hùng sử Macabê 161
Các khải huyền, Sách Đanien 163
Khôn ngoan nơi Do thái kiều: Barúc, Khôn ngoan 169
VIII. Các Thánh vịnh 173
Loạt Thánh vịnh lên đền 120 - 134 176
Cầu nguyện ngợi khen Thiên Chúa cứu với và sáng tạo 180
Cầu nguyện ngợi khen Thiên Chúa gần gũi 185
Cầu nguyện hy vọng Thiên Chúa quân vương 189
Cầu nguyện xin ơn và tạ ơn 193
Cầu nguyện để sống 197
Kết thúc cuộc du hành 201
Cuối hành trình 201
Tại sao còn đọc Cựu Ước 202
Lời Thiên Chúa - Lời con người 206
Tạ ơn 208
Phụ lục: Văn chương Do thái ngoài Kinh thánh 211
Bảng dẫn 215