Nhật ký Đức Giêsu
Tác giả: Lm. Piô Ngô Phúc Hậu
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000979
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 157
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003032
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 157
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004965
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 157
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích