Đức Giêsu thành Nazareth
Phụ đề: Thời thơ ấu của Đức Giêsu
Tác giả: ĐGH. Benedicto XVI
Ký hiệu tác giả: BEN
Dịch giả: Lm. Aug. Nguyễn Văn Trinh
DDC: 232.15 - Cuộc sống ẩn dật của Chúa Giêsu
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003519
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 182
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004986
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 182
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006764
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 182
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dấn Nhập 7
Chương 1: “Ngài Từ Đâu Đến” (Ga 19,9) 9
- Vấn nạn về nguồn gốc cũng là vấn nạn về hữu thể và sứ vụ Của Đức Giêsu 10
Gioan Tẩy Giả Và Cuộc Sinh Hạ Của Đức Giêsu 27
- Về tính đặc thù văn chương của bản văn. 28
- Việc loan báo cuộc sinh hạ của thánh Gioan Tẩy Giả 33
- Truyền tin cho Đức Maria 42
- Thụ thai và sinh hạ Đức Giêsu theo Phúc Âm thánh Mátthêu 58
- Đồng trinh sinh hạ - Huyền thoại hay sự thật lịch sử 75
Chương 3: Việc Sinh Hạ Đức Giêsu Tại Bêlem 85
- Khung lịch sử và thần học của trình thuật sinh hạ theo Phúc Âm thánh Luca 86
- Cuộc sinh hạ Đức Giêsu 96
- Dâng Đức Giêsu vào trong Đền Thờ 114
Và Cuộc Trốn Lánh Sang Ai Cập 125
- Khung lịch sử và địa lý của trình thuật 126
- Ai là các “đạo sĩ” (các nhà chiêm tinh - les Mages - die Sterndeuter)? 130
- Ngôi sao 137
- Chặng đường trung gian ở Giêrusalem 143
- Các đạo sĩ thờ lạy Đức Giêsu 148
- Cuộc trốn lánh sang Ai Cập và trở về đất nước Israen 151
- Hậu Luận 167
- Đức Giêsu Mười Hai Tuổi Trong Đền Thờ 168