Ngài đã dựng nên họ là nam là nữ
Phụ đề: Giáo lý về tình yêu hay thần học về thân xác
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
Dịch giả: Lm. Louis Nguyễn Anh Tuấn
DDC: 233.5 - Con người theo hình ảnh Thiên Chúa
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000881
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 387
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI GiỚI THIỆU 5
TẬP 1: THUỞ BAN ĐẦU 9
1. Tọa đàm với Đức Ki tô về nền tảng của gia đình 11
2. Trong trình thuật tạo dựng thứ nhất 15
3. Trong trình thuật tạo dựng thứ hai định nghĩa 21
4. Sự liên hệ giữa tình trạng vô tội nguyên thủy và 28
5. Ý nghĩa của sự đơn độc nguyên thủy của 35
6. Con người từ tình trạng đơn độc nguyên thủy 41
7. Sự lựa chọn giữa cái chết và bất tử định nghĩa 45
8. Sự hợp nhất nguyên thủy của người nam và 50
9. Con người trở thành hình ảnh của Thiên Chúa 58
10. Giá trị của hôn nhân đơn nhất và bất khả 65
11. Ý nghĩa những kinh nghiệm nguyên thủy 71
12. Sự viên mãn của thông giao liên vị 77
13. Tạo thành như là tặng phẩm căn bản 83
14. Mặc khải và sự khám phá 89
15. Nhân vị là một tặng phẩm trong tự do của 95
16. Ý thức về ý nghĩa của thân xác và sự vô tội 102
17. Sự trao hiến tặng phẩm xác thân cho nhau 108
18. Sự vô tội nguyên thủy và tình trạng lịch sử 114
19. Với bí tích thân xác con người cảm thấy 119
20. Ý nghĩa của sự biết theo Kinh thánh trong 124
21. Mầu nhiệm người nữ được mạc khải trong 130
22. Chu kỳ biết-sinh hạ và viễn tượng sự chết 138
23. Những vấn đề về hôn nhân trong cái nhìn 144
TẬP 2: CON TIM ĐƯỢC CỨU RỖI 151
24. Đức Kitô gọi mời "trái tim" con người 153
25. Nội dung đạo đức học và nhân học 159
26. Dục vọng là kết quả của giao ước với 165
27. Ý nghĩa của sự trần chuồng nguyên thủy 171
28. Thân xác không phục tùng tinh thần 178
29. Ý nghĩa của sự xấu hổ nguyên thủy 184
30. Sự thống trị tha nhân trong mối tương quan 189
31. Dục vọng với ba mặt của nó đã giới hạn 193
32. Dục vọng xác thịt làm biến dạng mối quan hệ 199
33. Hiệp thông các ngôi vị trong ý muốn trao 204
34. Diễn từ trên núi cho những người thời đại 209
35. Nội dung của giới răn "chớ ngoại tình" 214
36. Ngoại tình theo nghĩa của lề luật 219
37. Ngoại tình theo nghĩa của Đức Kitô 225
38. Ý nghĩa của tội ngoại tình dịch chuyển từ 232
39. Dục vọng như là sự tách biệt khỏi ý nghĩa 237
40. Thèm muốn là sự thu hệp hữu ý viễn ảnh của 243
41. Dục vọng đẩy con người nam-nữ xa rời 248
42. Xây dựng ý nghĩa đạo đức mới nhờ khám phá 253
43. Chú giải tâm lí học và thần học khái niệm 259
44. Các giá trị Tin mừng và các bổn phận của 265
45. Giá trị của thân xác thực hiện theo ý định 272
46. Sức mạnh nguyên thủy của tạo dựng 278
47. "Ái tình/ eros" và "đạo đức/ ethos" gặp nhau 285
48. Sự bộc phát có tính nhân văn thật sự 292
49. Đức Ki tô mời gọi ta tìm gặp lại 297
50. Truyền thống cựu ước và ý nghĩa mới 303
51. Lối sống theo tính xác thịt và sự công chính 309
52. Đối nghịch giữa xác thịt và Thần Khí 318
53. Đời sống theo Thần Khí được xây dựng trong 323
54. Sự thánh thiện và kính trọng thân xác 328
55. Diện mạo của thân xác theo thánh Phao lô và 333
56. Nhân đứ thanh sạch thể hiện đời sống theo 339
57. Giáo lý của thánh Phao lô về sự thanh sạch 344
58. Hoạt động tích cực của một tâm hồn 350
59. Giáo dục thân xác, trật tự luân lý, 356
60. Thân xác con người "đề tài" của các  363
61. Công trình nghệ thuật phải luôn tuân thủ 368
62. Những giới hạn về đạo đức trong các 373
63. Trách nhiệm đạo đức của các nghệ sĩ trong 378