Man and Woman, God Made them
Tác giả: Jean Vanier
Ký hiệu tác giả: VA-J
DDC: 233.5 - Con người theo hình ảnh Thiên Chúa
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009078
Nhà xuất bản: Paulist Press
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 24
Số trang: 197
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
  Introduction I
1. The Wounded Heart 5
2. Education and Its Demands 24
3. The Relationship Between Man and Woman 49
4. A Place for the Heart 74
5. The Community: Place of Sexual Integration   91
6. Single People Living in Community 108
7. Unity in Marriage 129
8. Fecundity and the Welcome of Death  149
9. A Celebration of Unity   168
  Conclusion 185
  Notes 196