Lời Chúa và cuộc sống
Phụ đề: Những bài suy niệm hằng ngày (từ tuần 24 đến tuần 34)
Tác giả: Lm. Giuse Đinh Tất Quý
Ký hiệu tác giả: DI-Q
DDC: 242.35 - Mùa Thường niên
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000467
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 428
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
TUẦN 24  
Chúa nhật tuần 24 thường niên-năm A 5
Chúa nhật tuần 24 thường niên - năm B 9
Chúa nhật tuần 24 thuờng niên-năm C 13
Thứ hai tuần 24 thường niên 17
Thứ ba tuần 24 thường niên 21
Thứ tư tuần 24 thường niên 25
Thứ năm tuần 24 thường niên 29
Thứ sáu tuần 24 thường niên 33
Thứ Bảy tuần 24 thường niên 37
TUẦN 25  
Chúa nhật tuần 25 thường niên - năm A 41
Chúa nhật tuần 25 thường niên - năm B 45
Chúa nhật tuần 25 thường niên - năm C 49
Thứ hai tuần 25 thường niên 53
Thứ ba tuần 25 thường niên 57
Thứ tư tuần 25 thường niên 61
Thứ năm tuần 25 thường niên 65
Thứ sáu tuần 25 thường niên 69
Thứ bảy tuần 25 thường niên 73
TUN 26  
Chúa nhật tuần 26 thường niên - năm A 77
Chúa nhật tuần 26 thường niên - năm B 81
Chúa nhật tuần 26 thường niên - năm C 85
Thứ hai tuần 26 thường niên 89
Thứ ba tuần 26 thường niên 93
Thứ tư tuần 26 thường niên 97
Thứ năm tuần 26 thường niên 101
Thứ sáu tuần 26 thường iên  105
Thứ bảy tuần 26 thường niên 109
TUẦN  27  
Lễ Mân Côi A 113
Lễ Mân Côi B 117
Lễ Mân Côi C 121
Chúa nhật tuần 27 thường niên - năm A 125
Chúa nhật tuần 27 thường niên - năm B 129
Chúa nhật tuần 27 thường niên - năm C 133
Thứ hai tuần 27 thường niên 137
Thứ ba tuần 2 7 thường niên 141
Thứ tư tuần 27 thường niên 145
Thứ năm tuần 27 thường niên 149
Thứ sáu tuần 27 thường niên 153
Thứ bảy tuần 27 thường niên 157
TUẦN 28  
Chúa nhật tuần 28 thường niên - năm A 161
Chúa nhật tuần 28 thường niên - năm B 165
Chúa nhật tuần 28 thường niên - năm C 169
Thứ hai tuần 28 thường niên 173
Thứ ba tuần 28 thường niên 177
Thứ tư tuần 28 thường niên 181
Thứ năm tuần 28 thường niên 185
Thứ sáu tuần 28 thường niên 189
Thứ bày tuần 28 thường niên 193
TUẦN 29  
Chúa Nhật Truyền Giáo A 197
Chúa Nhật Truyền Giáo B 201
Chúa Nhật Truyền Giáo C 205
Chúa nhật tuần 29 thường niên - năm A 209
Chúa nhật tuần 29 thường niên - năm B 213
Chúa nhật tuần 29 thường niên - năm C 217
Thứ hai tuần 29 thường niên 221
Thứ ba tuần 29 thường niên  225
Thứ tư tuần 29 thường niên 229
Thứ năm tuần 29 thường niên 233
Thứ sáu tuần 29 thường niên 237
Thứ bảy tuần 29 thường niên  341
TUẦN 30  
Chúa nhật tuần 30 thường nicn - năm A  245
Chúa nhật tuần 30 thường niên - năm B
249
Chúa nhật tuần 30 thường niên - năm C 253
Thứ hai tuần 30 thường niên 257
Thứ ba tuần 30 thường niên 261
Thứ tư tuần 30 thường niên 265
Thứ năm tuần 30 thirờng niên 269
Thứ sáu tuần 30 thường niên 273
Thứ bảy tuần 30 thường niên 277
TUẦN 31  
Chúa nhật tuần 31 thường niên - năm A 281
Chúa nhật tuần 31 thường niên - năm B 285
Chúa nhật tuần 31 thường niên - năm C 289
Thứ hai tuần 31 thường niên 293
Thứ ba tuần 31 thường niên 297
Thứ tư tuần 31 thường niên 301
Thứ năm tuần 31 thường niên 305
Thứ sáu tuần 31 thường niên 309
Thử bày tuần 31 thường niên 313
TUẦN 32  
Chúa nhật tuần 32 thường niên - năm A 317
Chúa nhật tuần 32 thường niên - năm B 321
Chúa nhật tuần 32 thường niên - năm C 325
Thứ hai tuần 32 thường niên 329
Thứ ba tuần 32 thường niên 333
Thứ tư tuần 32 thường niên 337
Thứ năm tuần 32 thường niên 341
Thứ sáu tuần 32 thường niên 345
Thứ bảy tuần 32 thường niên 349
TUẦN 33  
Chúa nhật kính các Thánh Tứ Đạo Việt Nam A 353
Chúa nhật kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam B 357
Chúa nhật kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam C 361
Thứ hai tuần 33 thường niên 365
Thứ ba tuần 33 thường niên 369
Thứ tư tuần 33 thường niên 373
Thứ năm tuần 3 3 thường niên 377
Thứ sáu tuần 33 thường niên 381
Thứ bày tuần 33 thường niên 385
TUẦN 34  
Lễ Chúa Kitô Vua - năm A 389
Lễ Chúa Kitô Vua - năm B 393
Lễ Chúa Kitô Vua - năm C  397
Thứ hai tuần 34 thường niên  401
Thứ ba tuần 34 thường niên 405
Thứ tư tuần 34 thường niên 409
Thứ năm tuần 34 thường niên 413
Thứ sáu tuần 34 thường niên 417