Lời Chúa và cuộc sống
Phụ đề: Những bài suy niệm hằng ngày (từ tuần 13 đến tuần 23)
Tác giả: Lm. Giuse Đinh Tất Quý
Ký hiệu tác giả: DI-Q
DDC: 242.35 - Mùa Thường niên
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000296
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 428
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
TUÂN 13  
Chúa nhật Chúa Ba Ngôi A   
Chúa nhật Chúa Ba Ngôi B 9
Chúa nhật Chúa Ba Ngôi C 13
Chúa Nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa A 17
Chúa Nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa B 21
Chúa Nhật lỗ Mình Máu Thánh Chúa C 25
Chúa nhật tuần 13 thường niên - năm A 29
Chúa nhật tuần 13 thường niên - năm B 33
Chúa nhật tuần 13 thường niên - năm C 37
Thứ hai tuần 13 thường niên 41
Thứ ba tuần 13 thường niên 45
Thứ tư tuần 13 thường niên 49
Thứ năm tụần 13 thường niên 53
Thứ sáu tuần 13 thường niên 57
Thứ bày tuần 13 thường niên 61
TUÂN 14  
Chúa nhật tuần 14 thường niên - năm A 65
 Chúa nhật tuần 14 thường niên - năm B 69
 Chúa nhật tuần 14 thường niên - năm C 73
Thứ hai tuần 14 thường niên 77
Thứ ba tuần 14 thường niên  81
Thứ tư tuần 14 thường niên 85
Thứ năm tuần 14 thường niên  89
Thứ sáu tuần 14 thường niên  93
Thứ bảy tuần 14 thường niên  97
TUẦN 15  
Chúa nhật tuần 15 thường niên - năm A  101
Chúanhậttuần 15 thường niên - năm  B 105
Chúa nhật tuần 15 thường niên - năm C 109
Thứ hai tuần 15 thường niên 113
Thứ ba tuần 15 thường niên 117
Thứ tư tuần 15 thường niên 121
Thứ năm tuần 15 thường niên  125
Thứ sáu tuần 15 thường niên  129
Thứ bảy tuần 15 thường niên 133
TUẦN 16  
Chúa nhật tuẩn 16 thường niên - năm A 137
Chúa nhật tuần 16 thường niên - năm B 141
Chúa nhật tuần 16 thường niên - năm C 145
Thứ hai tuần 16 thường niên  
Thứ ba tuần 16 thường niên 153
Tlúrtir tuần 16 thường niên 157
Tkứnăm ĩúần 16 thường hiên 161
Thứ sáu tuần 16 thường niên 165
Thứ bảy tuần 16 thường niên 169
TUẦN 17  
Chúa nhậttuần 17 thường niên - năm A 173
Chúa nhật tuần 17 thường niên - năm B 177
Chúa nhật tuần 17 thường niên - năm C 181
Thứ hai tuần 17 thường niên  185
Thứ ba tuần 17 thường niên 189
Thứ tư tuần 17 thường niên 193
Tliír năm tuần 17 thường niên  197
Thứ sáu tuần 17 thường niên 201
Thứ bảy tuần 17 thường niên 205
TUẦN 18  
Chúa nhật tuần 18 thường niên - năm A 209
Chúa nliật tuần 18 thường nicn - năm B 213
Chúa nhật tuần 18 thường niên - năm C 217
Thứ hai tuần 18 thường niên 221
Thứ ba tuần 18 thường niên 225
Thứ tu tuần 18 thường niên 229
Thứ năm tuần 18 thường niên 233
Thứ sáu tuần 18 thường niên 237
Thứ bảy tuần 18 thường niên 341